Tradicionalni slovenski zajtrk v 2017

datum: 03.12.2019

Evalvacija izvedbe projekta Tradicionalni slovenski zajtrk v letu 2017

Nacionalni inštitut za javno zdravje je kot pooblaščeni evalvator projekta Tradicionalni slovenski zajtrk izvedel vrednotenje tudi v letu 2017. Vrednotenje je bilo prek spletne ankete opravljeno kot notranje naknadno ovrednotenje procesov, izdelkov in v omejenem obsegu tudi širših vplivov. Z evalvacijo projekta smo želeli ugotoviti, kako učinkovit in uspešen je bil izveden projekt in ali je v določenih segmentih dosegel želene učinke.

Nekaj ključnih ugotovitev:

  • večina sodelujočih šol in vrtcev, je projekt ocenila kot zelo uspešen oz. uspešen;
  • z vidika vključitve ciljne populacije je bil projekt učinkovit, saj ga izvaja večina vzgojno-izobraževalnih zavodov, poleg tega v projektu na dan izvedbe aktivno sodeluje večina otrok in večina zaposlenih v vrtcih in osnovnih šolah;
  • uspešnost projekta se kaže tudi v izboljšani pestrosti metod in pristopov ter načrtovanih spremljevalnih aktivnostih, ki podpirajo temeljne cilje projekta;
  • projekt Tradicionalni slovenski zajtrk e uspešen tudi  z okoljskega vidika, saj je nastala zanemarljiva količina odpadne hrane;
  • projekt spodbuja sodelovanje z lokalnimi ponudniki hrane, vzpostavlja mrežo zunanjih strokovnih sodelavcev ter krepi sodelovanje z lokalno skupnostjo, živilsko industrijo, društvi in mediji;
  • projekt je nekoliko manj uspešen pri aktivnem vključevanju staršev in lokalne skupnosti.

Izstavljanje zahtevka za povračilo stroškov za nakup živil za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka 2017

Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) in Pravilnikom o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) (Uradni list RS, št. 26/27) se mora zahtevek za povračilo stroškov izstaviti v elektronski obliki (e-račun). Namesto pošiljanja zahtevka iz priloge Odredbe o izvedbi projekta TSZ 2017 (Uradni list RS, št. 53/17) s priporočeno pošto, ga zato izstavite kot e-račun po elektronski poti preko enotne vstopne točke pri UJP. Kot prilogo pa v priponki priložite  zahtevek in njegovo specifikacijo iz, v prejšnjem stavku navedene, priloge Odredbe o izvedbi projekta TSZ 2017.

Do povračila, poleg otrok oziroma učencev, upravičeni tudi strokovni sodelavci. Upravičeni so strokovni sodelavci, ki so bili v času izvedbe Tradicionalnega slovenskega zajtrka skupaj z učenci v oddelkih oziroma v skupinah otrok. V osnovnih šolah se upošteva v enem oddelku en strokovni sodelavec. V prvih razredih se poleg učitelja upošteva tudi vzgojitelj. V vrtcih se upošteva 1 strokovni sodelavec na skupino 8,5 otrok. Podatki o prejemniku zahtevka: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 22,  1000 Ljubljana

Davčna št.: 31162991

Transakcijski račun: 01100-6300109972

Datum valute: 30. dan po prejemu e-računa

Podrobnejši dokumenti z navodili, obrazec zahtevka in njegove specifikacije ter odredba o izvedbi TSZ 2017 so dostopni tukaj.

Obvestilo o ponudnikih jabolk

Seznam ponudnikov jabolk si lahko ogledate v priponki.

Obvestilo o nabavi jabolk

Spoštovani,

Tudi letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk naj bi, poleg kruha, masla, medu in mleka, ki morajo biti pridelani oziroma predelani v Sloveniji, sestavljalo jabolko. Zaradi hude pozebe pa je pridelek jabolk bistveno manjši in slabše kakovosti. Pozeba je bila tako huda, da je bila z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 (Uradni list, št. 40/2017) razglašena naravna nesreča. Glede na zgoraj navedena dejstva vas obveščamo, da v primeru težav pri nabavi jabolk, lahko letos jabolka nadomestite s katerokoli drugo vrsto slovenskega sadja. Npr. s suhim sadjem, hruško, lupinarji (orehi, lešniki), kivijem, kakijem … Če naletite na premajhno ponudbo in vam razmere dopuščajo, večje plodove razrežite na manjše krhlje. V pomoč pri nabavi jabolk bomo predvidoma 7. novembra 2017 objavili seznam ponudnikov jabolk, ki ga pripravljajo naši partnerji projekta Tradicionalni slovenski zajtrk.       Ponudbo ostalega sadja v Šolski shemi pa si lahko preberete tukaj.

Obvestilo o izvedbi ankete

Spoštovani,

pred letošnjim dnem slovenske hrane, smo 10. 10. 2017, vrtcem, osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami poslali okrožnico skupaj z anketo. Z njo želimo poiskati primere dobrih praks oskrbe z lokalno oziroma slovensko hrano in izvajanja Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Želimo, da bi vaše aktivnosti ob obeleževanju dneva slovenske hrene delili z nami in tudi z drugimi vzgojno izobraževalnimi zavodi ter z ostalo zainteresirano javnostjo v posebnem e-katalogu.

Anketa je v elektronski obliki in je dostopna na povezavi: https://www.1ka.si/a/139690 Pred izpolnjevanjem si jo lahko ogledate v pripetem dokumentu v pdf obliki. Vse, ki se še niste odzvali prosimo, da vprašalnik izpolnite. Vprašanja niso zahtevna in vam ne bodo vzela veliko časa. Rok za njegovo izpolnjevanje smo podaljšali do konca tega tedna, 27. 10. 2017. Za vaše odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo. Želimo vam uspešno izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka in obeleženje dneva slovenske hrane.

Odredba o izvedbi projekta TSZ 2017

V Uradnem listu Republike Slovenije je bila 25. 9. 2017 objavljena Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017. Najdete jo na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2432/odredba-o-izvedbi-projekta-tradicionalni-slovenski-zajtrk-2017

Okrožnica 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto pošlje vzgojno-izobraževalnim zavodom Okrožnico o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk.