Tradicionalni slovenski zajtrk v 2015

datum: 03.12.2019

Poziv za dopolnitev zahtevka za povrnitev stroškov za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka 2015

Ljubljana, 25. februar 2016

Skladno z 8. členom Odredbe o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2015 (Uradni list RS, št. 79/15), smo pred izplačilom povračila stroškov za nakup živil za njegovo izvedbo izvedli administrativno kontrolo. Ugotovili smo, da so nekateri vzgojno-izobraževalni zavodi zajtrk oziroma obrok, ki je bil namenjen za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ponudili in razdelili kar med malico. Nekateri teh stroškov pri mesečnem obračunu malice niso odšteli, zahtevke za povračilo stroškov pa so kljub temu vložili. Z odobritvijo izplačila stroškov za nakup živil za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka bi zato v primerih subvencioniranih malic prišlo do dvojnega financiranja. Prav tako bi prišlo do financiranja istih stroškov v primerih, ko bi ti vzgojno-izobraževalni zavodi dobili povrnjene stroške za obrok, ki so ga plačali že starši. Dvojno financiranje pa seveda ni dopustno in moramo izpeljati postopek, da do tega ne bo prišlo.

Glede na dejstvo, da se je izplačilo povrnitve stroškov za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka 2015 prestavilo v leto 2016, smo želeli z izplačilom kar se da pohiteti. Z ugotovitvami administrativne kontrole pa se je zgodilo ravno nasprotno. Nekateri vzgojno-izobraževalni zavodi so prav teh dneh dobili poziv za dopolnitev zahtevka za povrnitev stroškov. Pozivu je priložena izjava s katero zagotovijo, da s povračilom stroškov za nakup živil ne bo prišlo do dvojnega financiranja. Izjava je pripeta tudi na koncu tega obvestila.

Vse, kjer s povračilom stroškov ne bo prišlo do dvojnega financiranja, prosimo, da čim prej, rok je sicer 8 dni od vročitve poziva, vrnejo podpisano izjavo. Vzgojno-izobraževalni zavod, ki je prejel poziv za dopolnitev zahtevka in v roku 8 dni od njegove vročitve ni vrnil podpisane izjave, ni upravičen do povračila stroškov za nakup živil in mu teh stroškov tudi ne bomo mogli povrniti.

Vzgojno-izobraževalni zavodi, ki poziva za dopolnitev niso prejeli, so prejeli nakazilo za stroške za nakup živil za izvedbo lanskega Tradicionalnega slovenskega zajtrka 5. februarja 2016 ali pa ga bodo v naslednjih nekaj dneh.

Vsem, ki ste izvedli projekt skladno z zgoraj navedeno odredbo in vsemi ostalimi navodili, se za nevšečnosti in zamik pri izplačilu povrnitve stroškov iskreno opravičujemo.

Nekaj praktičnih usmeritev za izvedbo zajtrka v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Tradicionalni slovenski zajtrk 2015 bomo izvedli 20. novembra. Postopki pri sestavi jedilnika, nakupu in dobavi živil ter vračilu sredstev bodo podobni lanskim:

 • Zajtrk je tudi letos sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolka, ki morajo biti pridelani oziroma predelani v Sloveniji.
 • Upravičenec lahko zahteva povračilo stroškov za živila iz te odredbe, vključno z DDV, do največ 0,43 eurov (brez DDV) na osebo.
 • Rok za vlaganje zahtevkov za povračilo stroškov je od 2. decembra do 15. decembra 2015.
 • Zahtevki, ki bodo vloženi pred 2. decembrom 2015, se obravnavajo kot zahtevki, vloženi 2. decembra 2015.

Za vse, ki boste izvedli zajtrk, smo pripavil podrobna navodila in njihov povzetek. Oboje je pripeto spodaj. v PDF ali Word obliki je pripet tudi Zahtevek za povrnitev stroškov za nakup živil.

V petek, 23. oktobra 2015, je bila Uradnem listu RS št. 79/15 objavljena Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2015. Dosegljiva je tukaj, kjer se lahko seznanite s podrobnosti, ki jih določa ta dokument.

Splošne usmeritve za izvedbo zajtrka v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

S projektom Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga pripravljamo skupaj z našimi partnerji[1],  želimo z vašim sodelovanjem otroke, njihove starše, pa tudi širšo javnost, spodbuditi k pridelovanju in kupovanju lokalne hrane. Projekt je namenjen navezovanju neposrednih stikov med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in lokalnimi pridelovalci in predelovalci hrane.

Letošnji Tradicionalni zajtrk in obeleženje dneva slovenske hrane želimo povezati s slovensko pobudo za razglasitev svetovnega dneva čebel in s poudarki in usmeritvami nove, nedavno objavljene Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, ki poudarja pomen rednega in zdravega prehranjevanja zlasti pri otrocih in mladih, ko se oblikuje dobra navada zajtrkovanja. Izvajanje projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je odlična priložnost, da mlade spodbudimo k rednemu zajtrkovanju.

Na podlagi izkušenj in evalvacije tega in podobnih projektov ugotavljamo, da so za doseganje postavljenih ciljev izjemno pomembna stalna, več letna opozarjanja in osveščanja kot tudi drugi spremljevalni dogodki. Na osnovi dragocenih poročanj in napotkov iz preteklih let predlagamo, da vzgojno-izobraževalni zavodi izberejo posamezne dejavnosti ali pa nekaj različnih med seboj kombinirajo. Navajamo nekaj utečenih.

 • naravoslovni dan na temo zdrave prehrane, kmetijstva ipd.,
 • obisk in ogled kmetije, čebelarja, sadovnjaka, mlina, pekarne, mlekarne ipd.,
 • predavanja povabljenih gostov in strokovnjakov oziroma pogovor z njimi o zdravem prehranjevanju, kmetijstvu ipd.
 • izvedba natečaja, kviza ipd. na teme projekta,
 • priprava delavnic na temo priprave jedi, izdelava pogrinjkov ipd.,
 • izdelava plakatov, panojev, risb ipd. na teme projekta,
 • kulturni/družabni program na temo projekta,
 • izvedba oziroma ogled igrice na temo projekta,
 • opremljanje jedilnic, igralnic, učilnic in drugih prostorov na temo projekta,
 • obisk šolske ali vrtčevske kuhinje in pogovor s kuharjem,
 • različne športne aktivnosti,
 • povezovanje vsebine s Shemo šolskega sadja, programom Eko šole s konceptom Zdrave šole in drugimi podobnimi projekti

Med pobudami za nove ali dodatne vsebine dogodka smo že lani prejeli tudi predlog, da Tradicionalni slovenski zajtrk postane Ekološki tradicionalni slovenski zajtrk. Zavedamo se pomena trajnostnega in zdravega prehranjevanja in vloge, ki jo na tem mestu predstavljajo ekološko pridelana hrana in živila. Skladno z razpoložljivimi možnostmi zato vse vzgojno-izobraževalne zavode na poti k temu cilju spodbujamo, da za izvedbo letošnjega dogodka poskusijo poiskati vsaj kakšno živilo, ki je bilo pridelano na ekološki način. Vsekakor pa naj pri naročanju, če se le da, zahtevajo hrano in živila, ki so bila pridelana vsaj na integriran način.