Organi odločanja o promociji |

Organi odločanja o promociji

Kako deluje promocija po zakonu, struktura odločanja

Promocijo izvajajo MKGP, organi v njegovi sestavi in svet za promocijo. Svet za promocijo je oblikoval sektorske odbore, v katerih so predstavniki reprezentativnih interesnih skupin.

Svet za promocijo

Svet za promocijo šteje osem članov: dva predstavnika kmetijskih gospodarstev, ki jih predlaga Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, enega predstavnika zadrug na predlog Zadružne zveze Slovenije, tri predstavnike živilsko-predelovalne industrije, ki jih predlaga Gospodarska zbornica Slovenije in dva predstavnika MKGP. Svet za promocijo sprejema odločitve glede usmeritev in izvajanja promocije ter spremlja in nadzoruje učinkovitost rabe sredstev za promocijo. Naloge sveta za promocijo določa 24. člen zakona o promociji.

Člani sveta za promocijo so*:

 • Ana Le Marechal, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Jožica Župec, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Toni Balažič, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij,
 • dr. Tatjana Zagorc, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij,
 • mag. Anita Jakuš, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij,
 • Danilo Potokar, predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
 • Roman Žveglič, predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
 • Alenka Marjetič Žnider, predstavnica Zadružne zveze Slovenije.

Zapisniki zasedanj sveta za promocijo so dostopni tukaj.

Sektorski odbori

Sektorski odbori so imenovani za vsakega od osmih sektorjev kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije (mleko, meso, vrtnine, sadje, žita, oljčno olje, grozdje za vino in med), kot jih določa zakon. Člani sektorskih odborov so predstavniki nosilcev kmetijskih gospodarstev oz. pridelovalcev, živilsko-predelovalne industrije ter drugi strokovnjaki in predstavniki združenj, ki so vključeni v proizvodnjo zadevnega sektorja.

Člani sektorskih odborov so navedeni na seznamu tukaj.

Sektorski odbori delujejo v skladu z določili Poslovnika o načinu dela sektorskih odborov, ki se nahaja tukaj.

Preko sektorskega odbora posamezen sektor sam odloča:

 • ali želi in kdaj želi vstopiti v promocijo sektorja (v nadaljevanju: sektorska promocija);
 • o višini prispevka za promocijo za svoje proizvode, ki je lahko največ do višine zneska prispevka, določenega v zakonu;
 • o ciljih, vsebinah promocije ter usmerja in spremlja izvajanje sektorske promocije (npr. sodeluje v strokovni komisiji za izbor oglaševalsko-komunikacijske agencije in predloga kampanje).

Naloge MKGP in Vlade

Nekaj ključnih nalog, ki jih izvajata MKGP in vlada:

 • Vlada sprejme šestletni strateški načrt promocije, v katerem začrta dolgoročne usmeritve promocije. Strateški načrt je izdelan na podlagi predlogov sektorja, ki vstopa v promocijo.
 • Na podlagi odločitve sektorja MKGP pripravi pravne podlage, ki omogočajo vstop sektorja v sektorsko promocijo ter določajo višino in začetek obveznega zbiranja prispevka v posameznem sektorju. (glej zakonodajo)
 • MKGP v sodelovanju s sektorskim odborom pripravi 3-letni program promocije, ki podrobneje določa vsebinsko, finančno in časovno izvajanje promocije za posamezen sektor ter priglasi predlog promocije kot državno pomoč pri Evropski komisiji.
 • MKGP k zbranemu prispevku sektorja prispeva finančni delež države, in sicer v višini vsaj 40 % celotnega predvidenega zneska za promocijo sektorja.

Oglaševalsko-komunikacijska agencija, izbrana na javnem razpisu, pripravi predlog in izvede 3-letno kampanjo promocije in informiranja javnosti.

Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem