Primerjava cen osnovnih živil |

Primerjava cen osnovnih živil

Potrošniki se za nakup živil odločamo na podlagi pomembnih elementov izbire, kot so cena, kakovost, poreklo, blagovna znamka, trgovec in drugi. Ti izvirajo iz naših osebnih preferenc, vendar lahko trgovci s prodajnimi katalogi in ostalimi marketinškimi izpostavitvami vplivajo na odločitve vseh nas. S primerjalnikom cen, ki omogoča primerjavo živilskih izdelkov med največjimi trgovci v Sloveniji ter izbranimi trgovci v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem, želimo zagotoviti transparentnost ponudbe glede na posamezniku pomembne elemente. Tako bomo dobili realno sliko o tem, kakšno ceno ima živilski izdelek določene kakovosti in porekla in potrošnikom omogočili lažjo izbiro med primerljivimi proizvodi pri različnih trgovcih.

Počisti vse
Kategorija
Ime proizvoda
Trgovina
Poreklo
Blagovna znamka
Zaščitni znak
Datum
Država

{{ toolbar.product_name }}
Cena skozi čas
X
{{ toolbar.product_name }}
{{ toolbar.date }}
Poreklo: {{ toolbar.poreklo }}
Blagovna znamka: {{ toolbar.blagovna_znamka }}
Embalaža: {{ toolbar.vrsta_pakiranja }}
{{ productByDate.novo_ime }}
{{ productByDate.novo_ime }}
Poreklo: {{ productByDate.drzava_proizvajalca_poreklo }}
Blagovna znamka: {{ productByDate.blagovna_znamka }}
Embalaža: {{ productByDate.vrsta_pakiranja }}

Rezultati popisa osnovnih živil z dne 31. 1. 2023

Gibanje vrednosti najcenejše nakupne košarice pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Pri 11. popisu se je vrednost povprečne vrednosti najcenejše košarice znižala za 0,98 € oz. za 2,37 %. Povprečna najcenejša košarica osnovnih živil ima tako v celotnem obdobju od pričetka spremljanja (od 13. 9. 2022 do 31. 1. 2023) tokrat najnižjo vrednost. Povprečna vrednost najcenejše košarice pa se je pri enajstem popisu, dne, 31. 1. 2023 še znižala in dosegla vrednost 40,30 €.

 

Gibanje vrednosti najcenejše nakupne košarice pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

V  primerjavi z desetim popisom je povprečna vrednost nakupne košarice padla za 2,37 % oz. za 0,98 €. Minimalna vrednost košarice znaša pri enajstem popisu 38,66 € (kar je za 0,40 € oz. 1,02 % manj kot pri desetem popisu), maksimalna pa znaša 43,71 € (kar je za 4,01 € oz. 8,30 % manj kot pri devetem popisu).  Glede na zadnji popis se je razlika med minimalno in maksimalno vrednostjo košarice še znižala, saj je pri desetem popisu znaša 5,22 €, pri tokratnem, enajstem popisu pa ta razlika znaša le 5,05 €.

 

 

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji 

Povprečna vrednost košarice znaša 40,30 €, kar je za 0,98 € oz. za 2,37 % manj kot povprečna vrednost najcenejše košarice pri desetem popisu (41,28 €).

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji 

Povprečna vrednost košarice z akcijskimi cenami znaša 40,20 €, kar je za 2,07 % (oz. 0,85 €) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice z akcijskimi cenami pri desetem popisu (41,05 €). Najcenejša košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 38,36 € je pri trgovcu Lidl, najdražja v vrednosti 43,71 € pa pri trgovcu Mercator.

Izbira mesa glede na poreklo


Svinjsko meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Mercatorju, Lidlu, Sparu in Hoferju, medtem ko Eurospin ponuja le meso evropskega porekla, Hofer pa ponuja tudi 1 proizvod evropskega porekla od skupnih 3. Piščančje meso je v večji meri slovenskega porekla – izključno piščančje meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Sparu, Mercatorju in Lidlu. Hofer poleg piščančjega mesa slovenskega porekla ponuja tudi piščančje meso evropskega porekla, Eurospin pa ponuja izključno piščančje meso evropskega in izven evropskega porekla. Pri vseh trgovcih je na voljo goveje meso izključno slovenskega porekla (v Eurospinu in Sparu 2 izdelka, v, Tušu, Mercatorju, Lidlu in Hoferju pa 1 izdelek).

Izbira mlečnih izdelkov glede na poreklo

Štirje trgovci od šestih nudijo sir slovenskega porekla (Tuš 2 proizvoda, Spar 3, Mercator 3, Lidl 1), v Hoferju, in Eurospinu pa ni na voljo poltrdega polmastnega sira slovenskega porekla (ali ustrezna alternativa, če navedenega sira iz kategorije ni na voljo). Pri petih trgovcev od šestih je na voljo mleko slovenskega porekla, v Tušu (vsi trije izdelki), Sparu (9 izdelkov slovenskega porekla) Mercatorju (vseh 8 izdelkov), v Lidlu sta 2 izdelka na voljo in v Hoferju 1 izdelek slovenskega porekla. Eurospin ima na voljo 1 mleko, EU izvora. Pri vseh trgovcih (razen v Eurospinu) je na voljo maslo slovenske proizvodnje. Tuš in Mercator ponujata več slovenskega masla kot tujega. Tuš ima 7 slovenskih izdelkov od skupnih 12 (58 % izdelkov slovenskega porekla) in Mercator ima na voljo 7 izdelkov od skupno 13. Pri drugih trgovcih pa je polovica ali več masel tujega porekla. Spar ima 9 izdelkov od skupno 16. Hofer 2 od 3. V Lidlu sta 2 masli slovenskega in 2 masli tujega porekla. Eurospin pa ponuja samo 2 masli, ki nista slovenskega porekla (1 maslo je evropskega porekla, drugo maslo pa ima poreklo držav izven EU). Jogurt je pri vseh trgovcih le slovenskega porekla (Spar nudi 5 izdelkov, Mercator 4, Tuš 3, Lidl, Hofer in Eurospin pa po 1 izdelek).

Izbira žitnih izdelkov glede na poreklo

Večina testenin v Tušu, Sparu in Mercatorju je slovenskega porekla – v Tušu 10 od skupno 11 izdelkov, v Sparu 6 od skupno 8 izdelkov in v Mercatorju 7 od skupno 9 izdelkov. V Lidlu so dvoje testenine slovenskega porekla, ene pa s poreklom izven EU. Hofer ima na voljo ene testenne slovesnkega porekla in dvoje testenine z evropskim poreklom. Le Eurospin ne ponuja testenin slovenskega porekla (glede na opredeljeno kategorijo), temveč le testenine s evropskim poreklom, in sicer 4. Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla, Mercator in Lidl pa ponujata tudi moko evropskega porekla.  Kruh je pri vseh trgovcih slovenskega porekla, razen v Sparu, kjer je zabeležen tudi kruh s poreklom izven EU in Lidlu, kjer je na voljo kruh evropskega porekla.

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje akcijske cene dosegljive vsem potrošnikom)

Povprečna vrednost košarice z akcijskimi cenami znaša 41,05 €, kar je za 6,11 % (oz. 2,67 €) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice z akcijskimi cenami pri devetem popisu (43,72 €). Najcenejša košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 38,93 € je pri trgovcu Lidl, najdražja v vrednosti 43,88 € pa pri trgovcu Eurospin.

Povprečna cena mesa glede na poreklo

Pri svinjskem mesu vsi trgovci z izjemo Eurospina in Hoferja ponujajo izključno svinjsko meso slovenskega porekla. Povprečna cena svinjskega mesa slovenskega porekla se giblje med 4,89 € na 1 kg (Sparu) do 8,46 € (v Tuš), povprečna cena svinjskega mesa evropskega porekla pa je 5,46 € na 1 kg (v Eurospinu in Hoferju).

Povprečna cena mlečnih izdelkov glede na poreklo

Povprečna cena jogurta slovenskega porekla se giblje od 1,19 € do 2,12 € na 1 kg oz. 1 L, vsi trgovci pa ponujajo jogurte slovenskega porekla. Najnižja pa je povprečna cena masla s poreklom izven EU, ki je na voljo v Eurospinu po povprečni ceni 2,39 €, kar je za 0,60 € manj kot najcenejšega masla evropskega porekla. Najcenejše mleko slovenskega porekla je na voljo v Hoferju (0,89€), najdražje pa v Mercatorju (v povprečju 1,47 €). Najcenejši sir slovenskega porekla je na voljo v Lidlu (v povprečju 3,97 €) in najdražji v Mercatorju (v povprečju 4,15 €).

Povprečna cena žitnih izdelkov glede na poreklo

Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla, s povprečno ceno med 0,69 € (Eurospin) in 1,59 € (Lidl). Mercator in Lidl ponujata tudi moko evropskega porekla, ki je v povprečju cenejša od moke slovenskega porekla (v Lidlu je cenejša za 0,90 €, v Mercatorju za 0,49 €). Vsi trgovci ponujajo kruh slovenskega porekla, povprečna cena se v povprečju giblje med 2,08 € (Lidl) in 4,04 € (Mercator). Spar je edini, ki ponuja tudi kruh iz držav izven EU. Vsi trgovci (z izjemo Eurospina in Hoferha) ponujajo tudi testenine slovenskega porekla. Povprečna cena testenin slovenskega porekla se giblje med 1,86 € in 2,49 €, evropskega porekla med 1,98 € in 2,98 € ter porekla izven EU med 1,38 € in 2,78 €.

Izbira preostalih izdelkov glede na poreklo

Pri večini trgovcev so na voljo sončnična olja z vsemi 3 porekli – slovenskim, evropskim in tudi izven EU, z izjemo Eurospina, kjer je na voljo samo olje s poreklom izven EU in Sparom, kjer je na voljo olje slovenskega porekla in porekla EU. Večino popisanega sladkorja pri vseh trgovcih je evropskega porekla (po 2 izdelka v Mercatorju in po 1 izdelek v Tušu, Lidlu, Hoferju in Sparu in Eurospinu). Tuš, Mercator in Spar imata na voljo tudi en izdelek sladkorja sladkor s poreklom izven EU. Vsa popisana jajca pri vseh trgovcih so zgolj slovenskega porekla (3 izdelki v Sparu, 2 v Mercatorju in po 1 izdelek v Tušu, Lidlu, Hoferju in Eurospinu).

Obseg ponudbe izbranih živil 

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 68 izdelkov v vseh 15 osnovnih skupinah živil. Največjo ponudbo ima Spar (107 izdelkov), sledijo Mercator (101 izdelkov) in Tuš (84 izdelkov). Manjšo izbiro imata Lidl (47 izdelkov) in Hofer (47 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima pa Eurospin (28 izdelkov). Trgovec z največjo izbiro (Spar s 107 izdelki) ima več kot 3-krat večjo izbiro od trgovca z najmanjšo izbiro (Eurospin s 28 izdelki). Največja izbira izdelkov je znotraj kategorije masla in jabolk, sledijo jima kruh, moka, piščančje meso, sončnično olje in testenine. Najmanjša izbira je znotraj kategorije govejega mesa, sladkorja, jajc in svinjskega mesa.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na poreklo po trgovcih

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla, razen sladkorja, masla, sira, sončničnega olja in testenin. Nekateri trgovci ponujajo določene skupine živil s porekli iz Slovenije, EU in izven EU (testenine v Sparu in Mercatorju, sončnično olje pri vseh trgovcih razen v Eurospinu in Sparu).  Goveje meso, jabolka (z izjemo v Lidlu in Hoferju), jajca, jogurt, moka (z izjemo Lidl in Mercator) in kruh (z izjemo v Sparu in Lidlu) pa so pri vseh trgovcih na voljo z izključno slovenskim poreklom. Svinjsko meso je pri vseh trgovcih na voljo izključno slovenskega porekla, razen v Eurospinu, kjer ponujajo svinjsko meso izključno evropskega porekla in Hoferju, ki ponujajo medo slovenskega in evropskega porekla. Največ tujega porekla je zaslediti v Eurospinu (v celoti testenine, svinjsko meso, sončnično olje, sladkor, sir, piščančje meso, mleko, maslo).  Sladkor je pri vseh trgovcih na voljo izključno z evropskim poreklom, razen v Sparu, Mercatorju in Tušu kjer ponujajo tudi sladkor porekla držav izven EU. Sir izključno slovenskega porekla je na voljo v Sparu. V Tušu, Lidlu in Mercatorju je poleg evropskega porekla na voljo tudi sir slovenskega porekla.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na znake kakovosti po trgovcih

Eurospin je edini trgovec, ki ne ponuja nobenega proizvoda z oznako katerekoli sheme kakovosti. Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z znaki kakovosti. Največ Izbrane kakovosti Slovenije je zaslediti pri piščančjem mesu (po 10 izdelkov v Tušu, 10 izdelkov v Sparu, 10 v Mercatorju, 6 izdelkov v Hoferju in 4 izdelki v Lidlu). Označbo ekološkega proizvoda najdemo po 3 v Hoferju, 5 v Mercatorju in 6 v Sparu. Poleg tega imajo 3 izdelki v Tuš označbo višje kakovosti, 2 pa najdemo v Mercatorju in Sparu.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na vrsto blagovne znamke po trgovcih

Izključno trgovinske blagovne znamke so na voljo znotraj kategorije govejega mesa. Eurospin, Hofer in Lidl ponujajo večinoma trgovinske blagovne znamke. V kategorijah sladkorja, sončničnega olja, testenin, moke ter masla pa prevladujejo blagovne znamke. Največ trgovinskih blagovnih znamk je zaslediti v kategorijah govejega mesa, jajc, piščančjega mesa ter svinjskega mesa. Ker smo pri nekaterih trgovcih, nekatere izdelke popisali popolnoma na novo (do sedaj niso bili vedno na voljo) nimamo podatkov ali gre za trgovsko blagovno znamko ali znamko, zato so te izdelki v grafu obravani s sivo bravo.

Gibanje vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas 

Povprečna vrednost sadno zelenjavne košarice se je v primerjavi z zadnjim popisom (dne 17. 1. 2023) zvišala za 0,49 € oziroma za 1,73 %. Razlika med najcenejšo in najdražjo košarico sadja in zelenjave pa se je v primerjavi z zadnjim popisom povečala in trenutno znaša kar 15,57 €. Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave se je znižala pri treh trgovcih in sicer pri trgovcu Hofer za kar 1,64 € (5,95 %), pri trgovcu Tuš za 0,40 € (1,20 %) in trgovcu Hofer za 1,64 € (5,95 %).

Gibanje vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas 

Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave se je v primerjavi s predzadnjim popisom zvišala za 0,49 € oz. za 1,73 %, v primerjavi s prvim popisom. Najbolj se je znižala vrednost najcenejše košarice pri trgovcu Hofer za 1,64 € (5,95 %), najbolj pa se je zvišala vrednost najcenejše košarice pri trgovcu Mercator in sicer za 2,88 € (8,12 %). Minimalna vrednost košarice se je znižala za 0,13 € oz. za 0,57 %, vrednost najdražje najcenejše košarice sadja in zelenjave pa se je povišala za 2,88 € oz. za 8,12 %.

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji 

Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave znaša 29,03 €, kar je za 1,73 % (0,49 €) višja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri desetem popisu oziroma šestem popisu košarice sadja in zelenjave (28,54 €).

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji 

Povprečna vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami sadja in zelenjave znaša 28,47 €, kar je za 0,52 € (1,86 %) več kot v primerjavi s košarico sadja in zelenjave z akcijskimi cenami iz predzadnjega popisa dne 17. 1. 2023, ko je vrednost košarice znašala 27,95 €. Vrednost se od košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami razlikuje za 0,56 € oz. za 1,93 %.  Vrednost se razlikujele pri treh trgovcih in sicer pri trgovcih Mercator za 0,63 € (1,64 %), Tuš za 0,5 € (1,52 %) in Eurospin za 2,30 € (10,11 %).

Izbira sadja in zelenjave glede na poreklo

Sadje in zelenjava so v približno polovici slovenskega porekla, z izjemo sadja in zelenjave, ki jih ni mogoče gojiti pri nas, kot na primer mandarine, limone in banane.

Povprečna cena sadja in zelenjave glede na poreklo

Večina zelenjave je pri vseh trgovcih na voljo slovenskega in evropskega porekla.

Obseg ponudbe sadja in zelenjave (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 40 izdelkov v kategoriji sadja in zelenjave. Največjo ponudbo ima Spar (56 izdelkov), sledijo Mercator (53 izdelkov), Tuš (44 izdelkov), Hofer (35 izdelkov), Lidl (35 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima Eurospin (17 izdelkov).  Trgovec z največjo izbiro (Spar s 56 izdelki) ima 3 -krat večjo izbiro od trgovca z najmanjšo izbiro (Eurospin s 17 izdelki). Največja izbira izdelkov je znotraj kategorije jabolka, sledi ji kategorija krompirja, kislega zelja in orehov. Najmanjša izbira izdelkov pa je znotraj kategorije cvetače in zelja.

Pregled deleža izdelkov znotraj skupin sadja in zelenjave glede na poreklo po trgovcih

Tokrat večina izdelkov znotraj posameznih kategorij ni slovenskega porekla.
Izključno porekla držav izven EU so banane, izključno evropskega porekla pa sta cvetača in solata. Slovenskega in evropskega porekla je na voljo: jabolka, korenje ter krompir. Izključno slovenskega porekla so na voljo jabolka pri trgovcih Mercator, Spar, Tuš in Eurospin. Prav tako je zelje izključno slovenskega porekla na voljo v vseh trgovcih, razen pri Eurospinu, ki ponuja zelje zgolj izvora izven EU in Sparu, ki poleg slovesnlkega zelja ponuja tudi zelje porekla izven EU. Krompir je tako kot korenje pri večini na voljo slovenskega in evropskega porekla, le v Eurospinu imamo na voljo korenje evropskega porekla.  Mandarine so le pri trgovcu Lidl na voljo samo evropskega porekla, v Hoferju in Eurospinu so na voljo iz EU in izven EU, pri ostalih pa porekla držav izven EU.

 

Pregled deleža izdelkov znotraj skupin sadja in zelenjave glede na znake kakovosti po trgovcih

Največ znakov kakovosti je v kategoriji jabolk, vsi trgovci ponujajo vsaj eno vrsto jabolk z znakom kakovosti Izbrana kakovost Slovenije z izjemo Eurospina. Eurospin je edini trgovec, ki  ne ponuja izdelkov iz sheme kakovosti. Največ izdelkov s oznakami iz sheme kakovosti je najti pri trgovcu Hofer (8 kategorij), sledijo mu Spar (6 kategorije), Hofer in Lidl (v 5 kategorijah) in Tuš (4 kategorije).

Gibanje vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas

Skupno vrednost najcenejše košarice po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije).

Vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas

V celotnem obdobju spremljanja cen (primerjava med 13. 9. 2022 in 3. 1. 2023) se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil znižala za 11,58 % oziroma za 5,78 € (iz 49,90 € na 44,12 €).

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami po posameznih trgovcih v Sloveniji

V izračunu so upoštevane redne cene za 1kg oz. 1L izdelkov, razen sira (cena za 300 g), masla (cena za 250 g) in jajc (cena paketa 10 jajc). V grafu je označeno tudi poreklo vključenih izdelkov z najnižjo ceno znotraj posamezne kategorije.

Primerjava vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami v zadnjih dveh popisih

Povprečna vrednost košarice znaša 44,12 €, kar je za 0,04 € oz. za 0,08 % manj kot povprečna vrednost najcenejše košarice pri osmem popisu (44,16 €).

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z akcijskimi cenami po posameznih trgovcih v Sloveniji

Povprečna vrednost košarice z akcijskimi cenami znaša 43,72 €, kar je za 0,41 % (oz. 0,18 €) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice z akcijskimi cenami pri osmem popisu (43,90 €). Najcenejša košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 38,91 € je pri trgovcu Hofer, najdražja v vrednosti 46,49 € pa pri trgovcu Mercator. Vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami se razlikuje od vrednosti najcenejših košaric z rednimi cenami pri dveh trgovcih (Eurospin in Lidl) pri ostalih štirih trgovcih pa ni razlike v ceni redne ali akcijske košarice.

Izbira mesa glede na poreklo

Svinjsko meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Mercatorju, Lidlu, Sparu in Hoferju, medtem ko Eurospin ponuja le meso evropskega porekla, Hofer pa ponuja 1 prozivod evropskega porekla od skupnih 2. Piščančje meso je v večji meri slovenskega porekla – izključno piščančje meso slovenskega porekla je na voljo v Mercatorju in Lidlu. Hofer, Mercator in Spar poleg piščančjega mesa slovenskega porekla ponujajo tudi piščančje meso evropskega porekla, Eurospin pa ponuja izključno piščančje meso evropskega porekla. Pri vseh trgovcih je na voljo goveje meso izključno slovenskega porekla (v Sparu in Eurospinu 2 izdelka, v Tušu, Mercatorju, Lidlu in Hoferju pa 1 izdelek).

Izbira mlečnih izdelkov glede na poreklo

Le štirje trgovci od šestih nudijo sir slovenskega porekla (Tuš 2 proizvoda, Spar 3, Mercator 4 od skupno 5, Tuš 2 in Lidl 1 od skupno 2), v Hoferju in Eurospinu pa ni na voljo poltrdega polmastnega sira slovenskega porekla (ali ustrezna alternativa, če navedenega sira iz kategorije ni na voljo). Jogurt je pri vseh trgovcih le slovenskega porekla.

Izbira žitnih izdelkov glede na poreklo

Večina testenin v Tušu, Sparu in Mercatorju je slovenskega porekla – v Tušu 11 od skupno 12 izdelkov (92 %), v Sparu 6 od skupno 8 izdelkov (75 %) in v Mercatorju 7 od skupno 9 izdelkov (78 %). Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla, Mercator in Lidl pa ponujata tudi moko evropskega porekla.

Izbira preostalih izdelkov glede na poreklo

Pri večini trgovcev so na voljo sončnična olja z vsemi 3 porekli – slovenskim, evropskim in tudi izven EU, z izjemo Eurospina, kjer je na voljo samo olje s poreklom izven EU. Večino popisanega sladkorja pri vseh trgovcih je evropskega porekla (po 2 izdelka v Mercatorju in po 1 izdelek v Tušu, Lidlu, Hoferju in Sparu in Eurospinu). Tuš in Spar imata na voljo tudi sladkor s poreklom izven EU. Vsa popisana jajca pri vseh trgovcih so zgolj slovenskega porekla (3 izdelki v Sparu, 2 v Mercatorju in po 1 izdelek v Tušu, Lidlu, Hoferju in Eurospinu).

Obseg ponudbe izbranih živil (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 68 izdelkov v vseh 15 osnovnih skupinah živil. Največjo ponudbo ima Spar (104 izdelkov), sledijo Mercator (90 izdelkov) in Tuš (89 izdelkov). Manjšo izbiro imata Hofer (48 izdelkov) in Lidl (43 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima pa Eurospin (31 izdelkov).

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na poreklo po trgovcih

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla, razen sladkorja, masla, sira, sončničnega olja in testenin. Nekateri trgovci ponujajo določene skupine živil s porekli iz Slovenije, EU in izven EU (testenine v Sparu in Mercatorju, sončnično olje pri vseh trgovcih razen v Eurospinu). Največ tujega porekla je zaslediti v Eurospinu (v celoti testenine, svinjsko meso, maslo, sončnično olje, sladkor, sir, piščančje meso in mleko).

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na znake kakovosti po trgovcih

Eurospin je edini trgovec, ki ne ponuja nobenega proizvoda z oznako katerekoli sheme kakovosti. Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z znaki kakovosti.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na vrsto blagovne znamke po trgovcih

Izključno trgovinske blagovne znamke so na voljo znotraj kategorije govejega mesa. Eurospin, Hofer in Lidl ponujajo večinoma trgovinske blagovne znamke. V kategorijah sladkorja, sončničnega olja, testenin, moke ter masla pa prevladujejo blagovne znamke. Največ trgovinskih blagovnih znamk je zaslediti v kategorijah govejega mesa, jajc, piščančjega mesa ter svinjskega mesa.

Gibanje vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas

Skupno vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije).

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave pri posameznih trgovcih v Sloveniji

Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave se je v primerjavi s predzadnjim popisom znižala za 1,87 % oz. za 0,50 €, v primerjavi s prvim popisom, dne 24. 11. 2022 pa kar za 7,82 % oz. za 2,53 €.

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji

V izračunu so upoštevane cene sadja in zelenjave preračunane na 1 kg. Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave znaša 29,81 €.

Primerjava vrednosti najcenejše nakupne košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami v zadnjih dveh popisih

Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave znaša 29,81 €, kar je za 1,64 % (0,50 €) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri šestem popisu oziroma prvem popisu košarice sadja in zelenjave (30,31 €).

Gibanje vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas

Povprečna vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami sadja in zelenjave znaša 29,64 73 €, kar je za 0,09 € manj kot v primerjavi s košarico sadja in zelenjave z akcijskimi cenami iz predzadnjega popisa dne 19. 12. 2022, ko je vrednost košarice znašala 29,73 €. Vrednost se od košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami razlikuje za 0,17 € oz. za 0,57 %.

Izbira sadja in zelenjave glede na poreklo

Sadje in zelenjava so v večji meri slovenskega porekla, z izjemo sadja in zelenjave, ki jih ni mogoče gojiti pri nas, kot na primer mandarine, limone in banane.

Povprečna cena sadja in zelenjave glede na poreklo

Zamrznjeni gozdni sadeži so pri vseh trgovcih cenejši evropskega porekla, razen v Hoferju so ugodnejši gozdni sadeži porekla držav izven EU. Vsi trgovci ponujajo jabolka slovenskega porekla, ki so tudi najugodnejša, razen v Eurospinu so za 0,10 € ugodnejša jabolka evropskega porekla.

Obseg ponudbe sadja in zelenjave (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo točno 40 izdelkov v kategoriji sadja in zelenjave.

Pregled sadja in zelenjave glede na poreklo po trgovcih

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla. Izključno porekla držav izven EU so banane, izključno evropskega porekla pa je cvetača.

Pregled deleža sadje in zelenjave glede na znake kakovosti po trgovcih

Največ znakov kakovosti je v kategoriji jabolk, vsi trgovci ponujajo vsaj eno vrsto jabolk z znakom kakovosti Izbrana kakovost Slovenije ter Ekološki proizvod, z izjemo Eurospina. Eurospin je edini trgovec, ki ponuja le en izdelek iz sheme kakovosti in sicer korenje z oznako ekološki proizvod. Največ izdelkov je najti pri trgovcu Hofer (7 kategorij), sledi mu Mercator (v 6 kategorijah), Spar ter Lidl (v 5 kategorijah), na predzadnjem mestu pa se nahaja Tuš (v 4 kategorijah).

Gibanje vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas

Skupno vrednost najcenejše košarice po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije).

Vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas

V celotnem obdobju spremljanja cen (primerjava med 13. 9 2022 in 19. 12. 2022) se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil znižala za 11,51 % oziroma za 5,74 € (iz 49,90 € na 44,16 €).

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami po posameznih trgovcih v Sloveniji

V izračunu so upoštevane redne cene za 1kg oz. 1L izdelkov, razen sira (cena za 300 g), masla (cena za 250 g) in jajc (cena paketa 10 jajc). V grafu je označeno tudi poreklo vključenih izdelkov z najnižjo ceno znotraj posamezne kategorije.

Primerjava vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami v zadnjih dveh popisih

Povprečna vrednost košarice znaša 44,16 €, kar je za 0,98 € oz. za 2,16 % manj kot povprečna vrednost najcenejše košarice pri sedmem popisu (45,13 €).

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z akcijskimi cenami po posameznih trgovcih v Sloveniji

Povprečna vrednost košarice z akcijskimi cenami znaša 43,90€, kar je za 6,22 % (oz. 2,57 €) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice pri sedmem popisu (41,33€). Najcenejša košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 39,41 € je pri trgovcu Lidl, najdražja v vrednosti 46,67 € pa pri trgovcu Mercator. Pri trgovcih Hofer, Tuš in Spar ni razlike v ceni akcijske in redne košarice.

Izbira mesa glede na poreklo

Svinjsko meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Mercatorju, Lidlu, Sparu in Hoferju, medtem ko Eurospin ponuja le meso evropskega porekla, Hofer pa tudi 1 prozivod evropskega porekla od skupno 3. Piščančje meso je v večji meri slovenskega porekla – izključno piščančje meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Mercatorju, Lidlu in Sparu. Hofer poleg piščančjega mesa slovenskega porekla ponujata tudi piščančje meso evropskega porekla, Eurospin pa izključno piščančje meso evropskega porekla. Pri vseh trgovcih je na voljo goveje meso izključno slovenskega porekla (v Sparu in Eurospinu 2 izdelka, v Tušu, Mercatorju, Lidlu in Hoferju pa 1 izdelek).

Izbira mlečnih izdelkov glede na poreklo

Le štirje trgovci od šestih nudijo sir slovenskega porekla (Tuš 2 proizvoda, Spar 4, Mercator 4 od skupno 5 in Lidl 1 od skupno 2), v Hoferju in Eurospinu pa ni na voljo poltrdega polmastnega sira slovenskega porekla (ali ustrezna alternativa, če navedenega sira iz kategorije ni na voljo). Pri vseh trgovcih (razen v Eurospinu) je na voljo maslo slovenske proizvodnje. Jogurt je pri vseh trgovcih na voljo izključno slovenskega porekla.

Izbira žitnih izdelkov glede na poreklo

Večina testenin v Tušu, Sparu in Mercatorju je slovenskega porekla – v Tušu 11 od skupno 12 izdelkov (92 %), v Sparu 6 od skupno 8 izdelkov (75 %) in v Mercatorju 7 od skupno 9 izdelkov (78 %). Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla, Mercator in Lidl pa ponujata tudi moko evropskega porekla. Kruh je pri vseh trgovcih slovenskega porekla, razen v Sparu, kjer je zabeležen tudi kruh s poreklom izven EU.

Izbira preostalih izdelkov glede na poreklo

Pri večini trgovcev so na voljo sončnična olja z vsemi 3 porekli – slovenskim, evropskim in tudi izven EU, z izjemo Eurospina, kjer je na voljo samo olje s poreklom izven EU in Lilda, kjer nimajo na voljo olja v evropskim poreklom. Večino popisanega sladkorja pri vseh trgovcih je evropskega porekla (po 2 izdelka v Mercatorju in po 1 izdelek v Tušu, Lidlu, Hoferju in Sparu in Eurospinu). Tuš in Spar imata na voljo tudi sladkor s poreklom izven EU. Vsa popisana jajca pri vseh trgovcih so zgolj slovenskega porekla (3 izdelki v Sparu, 2 v Mercatorju in po 1 izdelek v Tušu, Lidlu, Hoferju in Eurospinu).

Obseg ponudbe izbranih živil (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 69 izdelkov v vseh 15 osnovnih skupinah živil . Največjo ponudbo ima Spar (114 izdelkov), sledijo Mercator (92 izdelkov) in Tuš (87 izdelkov). Manjšo izbiro imata Hofer (49 izdelkov) in Lidl (43 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima pa Eurospin (27 izdelkov).

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na poreklo po trgovcih

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla, razen sladkorja, masla, sira, sončničnega olja in testenin. Nekateri trgovci ponujajo določene skupine živil s porekli iz Slovenije, EU in izven EU (testenine v Sparu in Mercatorju, sončnično olje pri vseh trgovcih razen v Eurospinu in Lidlu). Goveje meso, jajca in jogurt in kruh (z izjemo 1 izdelek v Sparu) pa so pri vseh trgovcih na voljo z izključno slovenskim poreklom. Svinjsko meso je pri vseh trgovcih na voljo izključno slovenskega porekla, razen v Eurospinu, kjer ponujajo svinjsko meso izključno evropskega porekla in Hoferju, ki ponujajo slovenskega in evropskega porekla.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na znake kakovosti po trgovcih

Eurospin je edini trgovec, ki ne ponuja nobenega proizvoda z oznako katerekoli sheme kakovosti. Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z znaki kakovosti.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na vrsto blagovne znamke po trgovcih

Izključno trgovinske blagovne znamke so na voljo znotraj kategorije govejega mesa. Eurospin, Hofer in Lidl ponujajo večinoma trgovinske blagovne znamke. V kategorijah sladkorja, sončničnega olja, testenin, moke ter masla pa prevladujejo blagovne znamke. Največ trgovinskih blagovnih znamk je zaslediti v kategorijah govejega mesa, jajc, piščančjega mesa ter svinjskega mesa.

Vrednost povprečne nakupne košarice najcenejših izdelkov z rednimi cenami po državah

V izračunu so upoštevane povprečne vrednosti najcenejših nakupnih košaric pri posameznih trgivcih znotraj izbrane države . V povprečju ima najcenejšo nakupno košarico Slovenija (44,16 €), najdražjo pa Avstrija (66,37 €). Avstrijska košarica (v vrednosti 66,37 €) je za 33,48 % (22,22 €) dražja od slovenske, italijanska košarica (v vrednosti 65,67 €) je za 33,07 % (21,72 €) in hrvaška (v vrednosti 51,07 €) pa za 13,55 % (6,92 €).

Sprememba vrednosti povprečne nakupne košarice najcenejših izdelkov z rednimi cenami po državah

V obdobju enega mesca je vrednost košarice v Avstriji in Italiji padla, v Sloveniji je narstla in na Hrvaškem je ostala nespremenjena. V Avstriji se je vrednost košarice znižala za 3,41 € oziroma za 4,88 %. V Italiji pa za 4,15 € oziroma za 5,94 %. Slovenska košarica se je v enem mesecu podražila za 2,40 € oziroma za 5,43 %.

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v tujni

Najdražja tuja košarica je v Avstriji (vrednost košarice v Billi je 69,18 €), najcenejša pa na Hrvaškem (vrednost košarice v Lidlu Hrvaška je 46,341 €). V Avstriji je najdražja košarica na voljo pri trgovcu Billa (69,18 €), sledi Lidl (66,77 €), najcenejša pa je v Eurosparu (63,18 €). V Italiji je najdražja košarica na voljo pri trgovcu Conad (66,10 €), sledi Lidl (65,98 €), najcenejša pa je v Eurosparu (64,93 €). Na Hrvaškem je najdražja košarica na voljo pri trgovcu Konzum (53,5 €), sledi Interspar (53,35 €), najcenejša pa je v Lidlu (46,34 €). V povprečju je vrednost košarice v Lidlu v vseh 4 državah 54,72 €, v Sparu pa za 3,7 % oz. 2,11 € več in znaša 56,83 €.

Sprememba vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v tujni

Najcenejša košarica na hrvaškem ostaja pri trgovcu Lidl, ki se je pocenila za 3,28 % (1,57 €), sledita mu Interspar, kjer se je vrednost košarice podražila za 7,76 % (3,85 €) in Konzum, kjer se je vrednost košarice pocenila za3,93 % (2,19 €).Najcenejša košarica v Avstriji je postala, kljub podražitvi za 1,27 % (0,79 €), pri trgovcu Eurospar. Najdražja košarica ostaja na voljo pri trgovcu Billa, ki se je pocenila za kar 16,96 % (14,13 €). V Italiji je Eurospar iz trgovca z najdražjo košarico postal najbolj ugoden z pocenitvijo košarice za kar 17,59 % (13,48 €). Trgovec z najdražjo košarico v Italiji je Conad, kjer se je košarica pocenila za 6,69 % (4,74 €).

Gibanje vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas

Skupno vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije).

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave pri posameznih trgovcih v Sloveniji

Povprečna vrednost sadno zelenjavne košarice se je v primerjavi z zadnjim popisom (dne 5. 12.2022) znižala za kar 2,67 € oziroma za 8,09 %. Razlika med najcenejšo in najdražjo košarico sadja in zelenjave pa se je v primerjavi z zadnjim popisom še povečala in trenutno znaša 12,11 €.

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji

V izračunu so upoštevane cene sadja in zelenjave preračunane na 1 kg. Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave znaša 30,31 €.

Primerjava vrednosti najcenejše nakupne košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami v zadnjih dveh popisih

Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave znaša 30,31 €, kar je za 8,09 % (2,67 €) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri šestem popisu oziroma prvem popisu košarice sadja in zelenjave (32,98 €).

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji

Povprečna vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami sadja in zelenjave znaša 29,73 €, kar je za 0,58 € oziroma 1,91 % manj v primerjavi s povprečno vrednostjo košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami.

Izbira sadja in zelenjave glede na poreklo

Sadje in zelenjava so v večji meri slovenskega porekla, z izjemo sadja in zelenjave, ki jih ni mogoče gojiti pri nas, kot na primer mandarine, limone in banane.

Povprečna cena sadja in zelenjave glede na poreklo

Sadje in zelenjava slovenskega porekla je v povprečju cenejša od tujega sadja in zelenjave znotraj kategorije zamrznjenega graha, jabolk in korenja, dražja pa znotraj kategorije zamrznjenih gozdnih sadežev in krompirja.

Obseg ponudbe sadja in zelenjave (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo točno 40 izdelkov v kategoriji sadja in zelenjave.

Pregled sadja in zelenjave glede na poreklo po trgovcih

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla. Izključno porekla držav izven EU so banane, izključno evropskega porekla pa je solata Slovenskega in evropskega porekla je na voljo cvetača, jabolka, korenje in krompir.

Pregled deleža sadje in zelenjave glede na znake kakovosti po trgovcih

Največ znakov kakovosti je v kategoriji jabolk, vsi trgovci ponujajo vsaj eno vrsto jabolk z znakom kakovosti Izbrana kakovost Slovenije ter Ekološki proizvod, z izjemo Eurospina. Po 9 oznak sheme kakovosti imajo na voljo trgovci Mercator, Spar in Mercator. Vsi znaki kakovosti Izbrana kakovost Slovenije so pri kategoriji jabolk.

Gibanje vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas

Skupno vrednost najcenejše košarice po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije).

Vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas

Skupno vrednost najcenejše košarice po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije).

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami po posameznih trgovcih v Sloveniji

V izračunu so upoštevane redne cene za 1kg oz. 1L izdelkov, razen sira (cena za 300 g), masla (cena za 250 g) in jajc (cena paketa 10 jajc). V grafu je označeno tudi poreklo vključenih izdelkov z najnižjo ceno znotraj posamezne kategorije. Povprečna vrednost košarice znaša 45,13 €.

Primerjava vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami v zadnjih dveh popisih

Povprečna vrednost košarice znaša 45,13 €, kar je za 2,90 € oz. za 6,88 % več kot povprečna vrednost najcenejše košarice pri šestem popisu (42,23 €).

Izbira mesa glede na poreklo

Svinjsko meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Mercatorju, Lidlu, Sparu in Hoferju, medtem ko Eurospin ponuja le meso evropskega porekla. Piščančje meso je v večji meri slovenskega porekla – izključno piščančje meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Mercatorju in Lidlu. Hofer in Spar poleg piščančjega mesa slovenskega porekla ponujata tudi piščančje meso evropskega porekla, Eurospin pa izključno piščančje meso evropskega porekla. Pri vseh trgovcih je na voljo goveje meso izključno slovenskega porekla.

Izbira mlečnih izdelkov glede na poreklo

Le štirje trgovci od šestih nudijo sir slovenskega porekla (Tuš 2 proizvoda, Spar 3, Mercator 4 od skupno 5 in Lidl 1 od skupno 3), v Hoferju in Eurospinu pa ni na voljo poltrdega polmastnega sira slovenskega porekla (ali ustrezna alternativa, če navedenega sira iz kategorije ni na voljo). Pri vseh trgovcih (razen v Eurospinu) je na voljo maslo slovenske proizvodnje. Jogurt je pri vseh trgovcih le slovenskega porekla (Spar nudi 5 izdelkov, Mercator 4, Tuš 3, Lidl, Hofer in Eurospin pa po 1 izdelek).

 Izbira žitnih izdelkov glede na poreklo

Večina testenin v Tušu, Sparu in Mercatorju je slovenskega porekla – v Tušu 11 od skupno 12 izdelkov (92 %), v Sparu 6 od skupno 8 izdelkov (75 %) in v Mercatorju 6 od skupno 7 izdelkov (86 %). Le Eurospin ne ponuja testenin slovenskega porekla (glede na opredeljeno kategorijo), temveč le testenine s poreklom v EU, in sicer kar 4 izdelke. Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla, Mercator in Lidl pa ponujata tudi moko evropskega porekla. Kruh je pri vseh trgovcih slovenskega porekla, razen v Sparu, kjer je zabeležen tudi kruh s poreklom izven EU.

Izbira preostalih izdelkov glede na poreklo

Pri večini trgovcev so na voljo sončnična olja z vsemi 3 porekli – slovenskim, evropskim in tudi izven EU, z izjemo Eurospina, kjer je na voljo samo olje s poreklom izven EU in Lilda, kjer nimajo na voljo olja v evropskim poreklom. Večino popisanega sladkorja pri vseh trgovcih je evropskega porekla (po 2 izdelka v Tušu in Mercatorju in po 1 izdelek v Lidlu, Hoferju, Sparu in Eurospinu. Tuš, Mercator in Spar imajo na voljo tudi sladkor s poreklom izven EU. Vsa popisana jajca pri vseh trgovcih so zgolj slovenskega porekla (3 izdelki v Sparu, 2 v Mercatorju in po 1 izdelek v Tušu, Lidlu, Hoferju in Eurospinu).

Obseg ponudbe izbranih živil (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 71 izdelkov v vseh 15 osnovnih skupinah živil. Največjo ponudbo ima Spar (120 izdelkov), sledijo Mercator (97 izdelkov) in Tuš (87 izdelkov). Manjšo izbiro imata Hofer (49 izdelkov) in Lidl (44 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima pa Eurospin (28 izdelkov).

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na poreklo po trgovcih

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla, razen sladkorja, masla, sira, sončničnega olja in testenin.

Nekateri trgovci ponujajo določene skupine živil s porekli iz Slovenije, EU in izven EU (testenine v Sparu, sončnično olje pri vseh trgovcih razen v Eurospinu in Lidlu).

Goveje meso, jajca in jogurt pa so pri vseh trgovcih na voljo z izključno slovenskim poreklom. Svinjsko meso je pri vseh trgovcih na voljo izključno slovenskega porekla, razen v Eurospinu kjer ponujajo svinjsko meso izključno evropskega porekla.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na znake kakovosti po trgovcih

Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z znaki kakovosti. Največ Izbrane kakovosti Slovenije je zaslediti pri piščančjem mesu (po 10 izdelkov v Sparu in Mercatorju, 9 v Tušu in po 4 izdelki v Hoferju in Lidlu). Poleg tega imajo še 3 izdelki v Tušu Označbo višje kakovosti, 2 pa v Sparu in Mercatorju.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na vrsto blagovne znamke po trgovcih

Izključno trgovinske blagovne znamke so na voljo znotraj kategorije svinjskega in govejega mesa. Eurospin, Hofer in Lidl ponujajo večinoma trgovinske blagovne znamke. V kategorijah sladkorja, sončničnega olja, testenin, moke ter masla pa prevladujejo blagovne znamke.

Gibanje vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Skupno vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije).

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave pri posameznih trgovcih v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave se je pri večini trgovcev od prvega popisa sadno zelenjavne košarice povišala za skoraj 2 % oziroma za 0,64 €. Razlika med najcenejšo in najdražjo sadno zelenjavno košarico je 10,63 €.

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

V izračunu so upoštevane cene sadja in zelenjave preračunane na 1 kg. Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave znaša 32,98 €.

Primerjava vrednosti najcenejše nakupne košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami v zadnjih dveh popisih

Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave znaša 32,98 €, kar je za 1,97 % (0,62 €) nižja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave pri šestem popisu oziroma prvem popisu košarice sadja in zelenjave (32,34 €).

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji

Povprečna vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami sadja in zelenjave znaša 32,01 €, kar je za 0,97 € oziroma 2,94 % manj v primerjavi s povprečno vrednostjo košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami.

Izbira sadja in zelenjave glede na poreklo

Sadje in zelenjava so v večji meri slovenskega porekla, z izjemo sadja in zelenjave, ki jih ni mogoče gojiti pri nas, kot na primer mandarine, limone in banane.

Povprečna cena sadja in zelenjave glede na poreklo

Sadje in zelenjava slovenskega porekla je v povprečju cenejša od tujega sadja in zelenjave znotraj kategorije zamrznjenega graha, jabolk in korenja, dražja pa znotraj kategorije zamrznjenih gozdnih sadežev in krompirja.

Obseg ponudbe sadja in zelenjave (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 43 izdelkov v kategoriji sadja in zelenjave.

Pregled sadja in zelenjave glede na poreklo po trgovcih

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla, razen banan, zamrznjenih gozdnih sadežev, zamrznjenega graha, limon, mandarin ter orehov ter solate. Nekateri trgovci ponujajo določene skupine živil s poreklom iz Slovenije, EU in izven EU (zamrznjeni gozdni sadeži v Sparu, zamrznjen grah v Sparu, kislo zelje v Lidlu ter orehi v Tušu).

Pregled deleža sadje in zelenjave glede na znake kakovosti po trgovcih

Največ znakov kakovosti je v kategoriji jabolk, vsi trgovci ponujajo vsaj eno vrsto jabolk z znakom kakovosti Izbrana kakovost Slovenije ter Ekološki proizvod. Največ Izbrane kakovost Slovenije je zaslediti pri trgovcu Mercator (10), Spar (7), sledita jim Tuš (7) in Hofer (5). Vsi znaki kakovosti Izbrana kakovost Slovenije so pri kategoriji jabolk.

Gibanje vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas.Košarice skozi čas košarica 24.11.2022 10.11.2022 24.10.2022 27.09.2022 10.10.2022 13.09.2022

Skupno vrednost najcenejše košarice po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije).

Vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas

 

 

Košarice skozi čas kosšrica tabela 24.11.2022 10.11.2022 24.10.2022 27.09.2022 10.10.2022 13.09.2022

Skupno vrednost najcenejše košarice po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije).

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami po posameznih trgovcih v Sloveniji

Primerjava najnižjih rednih cen 24. 11. 2022

V izračunu so upoštevane redne cene za 1kg oz. 1L izdelkov, razen sira (cena za 300 g), masla (cena za 250 g) in jajc (cena paketa 10 jajc). V grafu je označeno tudi poreklo vključenih izdelkov z najnižjo ceno znotraj posamezne kategorije. Povprečna vrednost košarice znaša 42,23 €.

Primerjava vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami v zadnjih dveh popisih

Primerjava košarice 10. 11. 2022 in 24. 11. 202

Povprečna vrednost košarice šestega popisa znaša 42,23 €, kar je enako povprečni vrednosti najcenejše košarice pri petem popisu.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na poreklo po trgovcih

pregled izdelkov po trgovcih po izvoru košarica 24.11.2022

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla, razen sladkorja, masla, sira, sončničnega olja in testenin.

 

Izbira mesa glede na poreklo

izbira glede na izvor meso 24.11.2022

Svinjsko meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Mercatorju, Lidlu in Hoferju, medtem ko Spar in Eurospin ponujata le meso evropskega porekla. Piščančje meso je v večji meri slovenskega porekla – izključno piščančje meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Sparu, Mercatorju in Lidlu. Hofer poleg piščančjega mesa slovenskega porekla ponuja tudi piščančje meso evropskega porekla, Eurospin pa izključno piščančje meso evropskega porekla. Pri vseh trgovcih je na voljo goveje meso izključno slovenskega porekla.

izbira glede na izvor mleko 24.11.2022

Izbira mlečnih izdelkov glede na poreklo

izbira glede na izvor mleko 24.11.2022

Le štirje trgovci od šestih nudijo sir slovenskega porekla, v Hoferju in Eurospinu pa ni na voljo poltrdega polmastnega sira slovenskega porekla (ali ustrezna alternativa, če navedenega sira iz kategorije ni na voljo). Pri vseh trgovcih (razen v Eurospinu) je na voljo maslo slovenske proizvodnje. Tuš in Mercator ponujata več slovenskega masla kot tujega, pri drugih trgovcih pa prevladuje maslo tujega porekla. V Lidlu sta 2 masli slovenskega in 2 masli tujega porekla. Eurospin pa ponuja samo 2 masli, ki nista slovenskega porekla. Jogurt je pri vseh trgovcih le slovenskega porekla.

Izbira žitnih izdelkov glede na poreklo

izbira glede na izvor žita 24.11.2022

Večina testenin v Tušu, Sparu in Mercatorju je slovenskega porekla. V Lidlu so ene testenine slovenskega porekla, druge pa s poreklom izven EU. V Hoferju so 1 testenine od skupno 3 slovenskega porekla, ostalo je evropskega porekla. Le Eurospin ne ponuja testenin slovenskega porekla (glede na opredeljeno kategorijo). Pri vseh trgovcih je na voljo moka slovenskega porekla, Mercator in Lidl pa ponujata tudi moko evropskega porekla.

Izbira preostalih izdelkov glede na poreklo

izbira glede na izvor ostalo 24.11.2022

Pri vseh trgovcih so na voljo sončnična olja z vsemi 3 porekli – slovenskim, evropskim in tudi izven EU. Ves popisan sladkor pri vseh trgovcih pa je evropskega porekla (po 2 izdelka v Tušu, Sparu in Mercatorju in po 1 izdelek v Lidlu, Hoferju in Eurospinu. Vsa popisana jajca pri vseh trgovcih so zgolj slovenskega porekla (3 izdelki v Sparu, 2 v Mercatorju in po 1 izdelek v Tušu, Lidlu, Hoferju in Eurospinu).

Obseg ponudbe izbranih živil (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)

Izbira izdelkov po trgovinah košarica 24.11.2022

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 71 izdelkov.  Največjo ponudbo ima Spar (118 izdelkov), najmanjšo pa Eurospin (35 izdelkov).

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na znake kakovosti po trgovcih

Shema kakovosti košarica

Eurospin ponuja le 1 kategorijo izdelkov z znakom kakovosti, Lidl pa 2 kategoriji. Hofer ima znake kakovosti v 4 kategorijah. Trgovci Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z znaki kakovosti. Največ Izbrane kakovosti Slovenije je zaslediti pri piščančjem mesu.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na vrsto blagovne znamke po trgovcih

Pregled po blagovni znamki

Trgovinske blagovne znamke prevladujejo znotraj kategorije svinjskega in govejega mesa, jajc in jogurta. Eurospin, Hofer in Lidl ponujajo večinoma trgovinske blagovne znamke, med drugim v kategorijah mleka, piščančjega mesa in sira izključno trgovinske blagovne znamke.

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave pri posameznih trgovcih v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)Košarice sadje in zelenjava skozi čas košarica tabela 24.11.2022

S šestim popisom smo pričeli s popisovanjem sadno zelenjavne košarice, ki primerja košarico sadja in zelenjave med šestimi izbranimi trgovci. Gibanje vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave se bo primerjala od dne 24. 11. 2022.

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji (upoštevane so najnižje redne cene brez popustov)

Primerjava najnižjih rednih cen košarice po vseh trgovcih v Sloveniji sadje

V izračunu so upoštevane cene sadja in zelenjave preračunane na 1 kg. Najcenejša košarica v vrednosti 27,72 € je pri trgovcu Lidl, najdražja v vrednosti 35,73 € pa pri trgovcu Hofer. Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave znaša 32,34 €.

Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave z akcijskimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji

Primerjava najnižjih akcijskih cen košarice po vseh trgovcih v Sloveniji sadje

Povprečna vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami sadja in zelenjave znaša 31,96 €, kar je za 0,38 € oziroma 1,18 % manj v primerjavi z povprečno vrednostjo košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami.

Izbira sadja in zelenjave glede na poreklo

izbira glede na izvor sadje

Sadje in zelenjava so v večji meri slovenskega porekla, z izjemo sadja in zelenjave, ki jih ni mogoče gojiti pri nas, kot na primer mandarine, limone in banane.

Povprečna cena sadja in zelenjave glede na poreklo

Cena glede na izvor sadje

Sadje in zelenjava slovenskega porekla je v povprečju cenejša od tujega sadja in zelenjave znotraj kategorije zamrznjenega graha, jabolk in korenja, dražja pa znotraj kategorije zamrznjenih gozdnih sadežev in krompirja.

Obseg ponudbe sadja in zelenjave (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu)

Izbira izdelkov po trgovinah sadje

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 40 izdelkov v kategoriji sadja in zelenjave. Največjo ponudbo ima Spar (60 izdelkov), najmanjšo pa Eurospin (28 izdelkov).

Pregled sadja in zelenjave glede na poreklo po trgovcih

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla, razen banan, zamrznjenih gozdnih sadežev, zamrznjenega graha, limon, mandarin ter orehov. Nekateri trgovci ponujajo določene skupine živil s porekli iz Slovenije, EU in izven EU (zamrznjeni gozdni sadeži v Sparu ter kislo zelje v Lidlu). Večina zamrznjenih izdelkov (grah in gozdni sadeži) je evropskega porekla. Solata je pri vseh trgovcih na voljo evropskega porekla, le v Mercatorju je na voljo tudi solata ledenka slovenskega porekla. Cvetača je pri vseh trgovcih na voljo evropskega porekla, le v Hoferju je izključno porekla držav izven EU, v Sparu pa je na voljo tudi slovenskega porekla.

Pregled deleža sadje in zelenjave glede na znake kakovosti po trgovcih

Največ znakov kakovosti je v kategoriji jabolk, vsi trgovci ponujajo vsaj eno vrsto jabolk z znakom kakovosti Izbrana kakovost Slovenije ter Ekološki proizvod. Največ Izbrane kakovost Slovenije je zaslediti pri trgovcu Mercator (10), Spar (7), sledita jim Hofer (7) in Tuš (6).

Gibanje vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas

Skupno vrednost najcenejše košarice po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije).

Vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas

Skupno vrednost najcenejše košarice po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije).

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami po posameznih trgovcih v Sloveniji

V izračunu so upoštevane redne cene za 1kg oz. 1L izdelkov, razen sira (cena za 300 g), masla (cena za 250 g) in jajc (cena paketa 10 jajc). V grafu je označeno tudi poreklo vključenih izdelkov z najnižjo ceno znotraj posamezne kategorije. Povprečna vrednost košarice znaša 42,23 €.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na poreklo po trgovcih

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla, razen
sladkorja, masla, sira in testenin.

Izbira izdelkov glede na poreklo

Trgovci v večji meri ponujajo izdelke slovenskega porekla.

Izbira mesa glede na poreklo

Svinjsko meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Mercatorju, Lidlu in Hoferju, medtem ko Spar in Eurospin ponujata le meso evrospkega porekla. Piščančje meso je v večji meri slovenskega porekla – izključno piščančje meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Sparu, Mercatorju in Lidlu. Hofer poleg piščančjega mesa slovenskega porekla ponuja tudi piščančje meso evropskega porekla, Eurospin pa izključno piščančje meso evropskega porekla. Goveje meso izključno slovenskega porekla je na voljo pri vseh trgovcih.

Izbira mlečnih izdelkov glede na poreklo

Le trije trgovci od šestih nudijo sir slovenskega porekla (Tuš 2 proizvoda, Spar 4 in Mercator 3), v Lidlu, Hoferju in Eurospinu pa ni na voljo poltrdi polmastni sir slovenskega porekla (ali ustrezna alternativa, če navedenega sira iz kategorije ni na voljo). Pri vseh trgovcih (razen v Eurospinu) sta na voljo mleko in maslo slovenske proizvodnje. Pri vseh trgovcih pa so na voljo jogurti s slovenskim poreklom.

Izbira žitnih izdelkov glede na poreklo

Večina žitnih izdelkov je slovenskega porekla.

Obseg ponudbe izbranih živil (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 68 izdelkov v vseh 15 osnovnih skupinah živil. Največjo ponudbo ima Spar (117 izdelkov), sledijo Mercator (93 izdelkov) in Tuš (84 izdelkov). Manjšo izbiro pa imata Hofer (47 izdelkov) in Lidl (42 izdelkov), najmanjšo izbiro pa ima pa Eurospin (27 izdelkov). Trgovec z največjo izbiro (Spar s 117 izdelki) ima kar 4 -krat večjo izbiro od trgovca z najmanjšo izbiro (Eurospin s 27 izdelki).

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na znake kakovosti po trgovcih

Eurospin ne ponuja izdelkov z znaki kakovosti, Lidl ima 4 izdelke označene z znakom kakovosti, Hofer pa 5. Spar, Mercator in Tuš pa imajo več izdelkov z znakom kakovosti.

Primerjava vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami v zadnjih dveh popisih

Povprečna vrednost košarice znaša 42,23 €, kar je za 0,9 % (0,39 €) višja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice pri četrtem popisu (41,84 €).

Gibanje vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas

Skupno vrednost najcenejše košarice po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije, ki so bile popisane na dan 24. 10. 2022).

Vrednosti najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas

Skupno vrednost najcenejše košarice po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije, ki so bile popisane na dan 24. 10. 2022).

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami po posameznih trgovcih v Sloveniji

V izračunu so upoštevane redne cene za 1kg oz. 1L izdelkov, razen sira (cena za 300 g), masla (cena za 250 g) in jajc (cena paketa 10 jajc). V grafu je označeno tudi poreklo vključenih izdelkov z najnižjo ceno znotraj posamezne kategorije. Povprečna vrednost košarice znaša 41,74 €.

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na poreklo po trgovcih

Večina izdelkov znotraj posameznih kategorij je slovenskega porekla, razen
sladkorja, masla, sira in testenin.

Izbira izdelkov glede na poreklo

Trgovci v večji meri ponujajo izdelke slovenskega porekla. Največjo izjemo predstavlja sladkor. Eurospin ima nekatere izdelke samo tujega porekla. Vsi jogurti, ki so vključeni v popis osnovnih živil, so pri vseh trgovcih izključno slovenskega porekla. Tudi moka je pri večini trgovcev le slovenskega porekla. Največ tujega porekla je zaznati pri maslu.

Izbira mesa glede na poreklo

Svinjsko meso slovenskega porekla je na voljo v Tušu, Mercatorju, Lidlu in Hoferju, medtem ko Spar in Eurospin ponujata le meso evrospkega porekla. Piščančje meso pri slovenskih trgovcih je v večji meri slovenskega porekla. Izključno goveje meso slovenskega porekla je na voljo pri vseh trgovcih, razen v Eurospinu.

Izbira mlečnih izdelkov glede na poreklo

Pri vseh trgovcih pa so na voljo jogurti s slovenskim poreklom. Pri vseh trgovcih (razen v Eurospinu) sta na voljo mleko in maslo slovenske proizvodnje. Le trije trgovci od šestih nudijo sir slovenskega porekla.

Izbira žitnih izdelkov glede na poreklo

Večina žitnih izdelkov je slovenskega porekla.

Izbira sadja in zelenjave glede na poreklo

Sadje in zelenjava iz košarice osnovnih živil so v večji meri slovenskega porekla.

Obseg ponudbe izbranih živil (po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 65 izdelkov v vseh 15 osnovnih skupinah živil. Največjo ponudbo ima Spar (119 izdelkov), najmanjšo pa Eurospin (29 izdelkov).

Vrednost povprečne nakupne košarice najcenejših izdelkov z rednimi cenami po državah

V izračunu so upoštevane povprečne cene najcenejših izdelkov v nakupnih košaricah pri posameznih trgovcih znotraj izbrane države – v Sloveniji na dan 24. 10. 2022, v tujini na dan 25. 10. 2022. V izračunu so upoštevane redne cene za 1kg oz. 1L izdelkov, razen sira (cena za 300 g), masla (cena za 250 g) in jajc (cena paketa 10 jajc).

Sprememba vrednosti povprečne nakupne košarice najcenejših izdelkov z rednimi cenami po državah

V povprečju sta v obdobju dobrega meseca košarici v Avstriji in na Hrvaškem ostali skoraj na isti vrednosti. Podražila se je italijanska košarica, in sicer za 9,80%. Občutno pa se je znižala slovenska košarica (vrednost prve 49,84 €, vrednost druge 41,75 €, razlika za 8,09 €). 

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami po posameznih trgovcih v tujni

V izračunu so upoštevane redne cene za 1kg oz. 1L izdelkov, razen sira (cena za 300 g), masla (cena za 250 g) in jajc (cena paketa 10 jajc). V grafu je označeno tudi poreklo vključenih izdelkov z najnižjo ceno znotraj posamezne kategorije.

Razlike v rednih cenah izdelkov v določeni skupini živil po posameznem trgovcu (upoštevane so razlike med rednimi cenami vseh popisanih izdelkov brez popustov na dan 27. 9. 2022 v Sloveniji) V grafu primerjamo razliko v redni ceni v odstotkih (%) med najcenejšim in najdražjim izdelkom znotraj posamezne skupine izdelkov, kjer so upoštevane redne cene brez popustov – primer: 200 % pomeni, da je najdražji izdelek za 200% dražji od najcenejšega izdelka v isti kategoriji izdelkov pri določenem trgovcu.

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji

V izračunu so upoštevane najnižje redne cene brez popustov na dan 10. 10. 2022. Košarico sestavlja 15 osnovnih skupin živil. Skupno vrednost najcenejše košarice po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije, ki so veljale na dan 10. 10. 2022). V izračunu najcenejše košarice so za 15 osnovnih skupin živil upoštevane cene za 1kg oz. 1L izdelkov, razen sira (upoštevana preračunana cena za 300 g), masla (upoštevana cena za 250 g) in jajc (upoštevana cena paketa 10 jajc). V grafu je označeno tudi poreklo vključenih izdelkov z najnižjo ceno znotraj posamezne kategorije. Povprečna vrednost košarice znaša 42,31 €.

Gibanje vrednosti najcenejše nakupne košarice pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi čas 

V grafu so predstavljene najnižje vrednosti košaric pri posameznem trgovcu v prvih treh popisih v Sloveniji (13. 9. 2022, 27. 9. 2022 in 10. 10. 2022). Skupno vrednost najcenejše košarice po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije, ki so veljale na dneve popisov).

Vrednost najcenejše nakupne košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji

Košarico sestavlja nabor 6 skupin živil, ki spadajo v kategorijo sadja in zelenjave ter so bili 10. 10. 2022 popisani v okviru nabora osnovnih in dodatnih skupin živil. Skupno vrednost najcenejše košarice po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših živil znotraj posamezne skupine pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije, ki so veljale na dan 10. 10. 2022). Upoštevane so preračunane cene za 1 kg izbranega sadja ali zelenjave. Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave znaša 9,12 €.

Povprečna cena sadja in zelenjave po posameznih trgovcih glede na poreklo 

Upoštevana so živila znotraj kategorij sadja in zelenjave, ki so bila na dan popisa 10. 10. 2022 na voljo pri trgovcih. V grafu so upoštevane redne cene sadja in zelenjave na dan 10. 10. 2022, ki so preračunane na 1 kg izbranega sadja ali zelenjave.

Povprečna cena mesa po posameznih trgovcih glede na poreklo

Upoštevana so živila znotraj kategorij mesa (goveje meso, svinjsko meso, piščančje meso), ki so bila na dan popisa 10. 10. 2022 na voljo pri trgovcih. Pod poreklo Slovenija se štejejo izdelki, kjer so vse faze od rojstva do končnega izdelka narejene v Sloveniji. V grafu so upoštevane redne cene mesa na dan 10. 10. 2022, ki so preračunane na 1 kg izbranega mesa.

Povprečna cena mlečnih izdelkov po posameznih trgovcih glede na poreklo

Upoštevana so živila znotraj kategorij mlečnih izdelkov in so bila na dan popisa 10. 10. 2022 na voljo pri trgovcih. V grafu so upoštevane redne cene mlečnih izdelkov na dan 10. 10. 2022, ki so preračunane na 1 kg oz 1 L izdelkov, razen sira (upoštevana preračunana cena za 300 g) in masla (upoštevana cena za 250 g).

Število živil znotraj kategorije sadja in zelenjave glede na poreklo 

Število živil znotraj kategorij mesa glede na poreklo

Število izdelkov znotraj kategorij mlečnih izdelkov glede na poreklo

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji 27. 9. 2022

Vrednost najcenejše nakupne košarice izdelkov z rednimi cenami po posameznem trgovcu v Sloveniji

(upoštevane so najnižje redne cene brez popustov na dan 27. 9. 2022)
Košarico sestavlja 15 osnovnih skupin živil. Skupno vrednost najcenejše košarice po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu (v izračunu so upoštevane samo redne cene in ne akcije, ki so veljale na dan 27. 9. 2022). V izračunu najcenejše košarice so za 15 osnovnih skupin živil upoštevane cene za 1kg oz. 1L izdelkov, razen sira (upoštevana preračunana cena za 300 g), masla (upoštevana cena za 250 g) in jajc (upoštevana cena paketa 10 jajc). Povprečna vrednost košarice znaša 43,16 €.

Izbor izdelkov po trgovcih v Sloveniji 27. 9. 2022

Obseg ponudbe izbranih živil

(po številu izdelkov na voljo v posamezni kategoriji) po posameznih trgovcih v Sloveniji (upoštevani so izdelki, ki so bili znotraj kategorije na voljo pri posameznem trgovcu v popisu na dan 27. 9. 2022)
Košarico sestavlja 15 osnovnih skupin živil. Predstavljen je obseg ponudbe izbranih živil po trgovcih v Sloveniji (navajamo število izdelkov v določeni kategoriji pri posameznem trgovcu).

Razlike v ceni 27.9.2022

Razlike v rednih cenah izdelkov v določeni skupini živil po posameznem trgovcu

(upoštevane so razlike med rednimi cenami vseh popisanih izdelkov brez popustov na dan 27. 9. 2022 v Sloveniji)
V grafu primerjamo razliko v redni ceni v odstotkih (%) med najcenejšim in najdražjim izdelkom znotraj posamezne skupine izdelkov, kjer so upoštevane redne cene brez popustov – primer: 200 % pomeni, da je najdražji izdelek za 200% dražji od najcenejšega izdelka v isti kategoriji izdelkov pri določenem trgovcu.

Potrošniki nam sporočajo

Zahvaljujemo se potrošnikom, ki nam sporočajo informacije v zvezi s spremljanjem cen in vas hkrati vabimo, da nam tudi vi preko spodnjega obrazca  sporočite svoje mnenje.

 • Edi: Predlagam vam, da zelo uporabno lestvico za razliko v cenah dopolnite na način, da bo veliko bolj razvidno, za katero živilo gre, saj imate dovolj prostora na razpolago, sedanje barve in tekst pa so popolnoma nerazpoznavne.
 • Fikejer: Delate za dobro potrošnikov? Kje je API?
 • Ammar: Spoštovani! Predlagam vam, da na seznam trgovin, v katerih popisujete cene izdelkov/košarice dodate tudi trgovino E-Leclerc, ki je pomemben trgovec v Sloveniji. Hvala in lep pozdrav!
 • Oblivioner: Kot razvijalec programske opreme moram podati mnenje, da je stran zelo slabo zgrajena. Že to polje, v katero sedaj pišem sporočilo, bi moralo biti večvrstično. Tooltip na izdelih bi se moral zapreti, ko gremo z miško stran. Da ne omenjam pastelnih barv v grafu.
 • Dragomir: Zanimivo, tudi kupci se s to primerjavo nekaj naučimo. Izbor števila trgovcev je širok, da verjetno ne bo prišlo do kartelnega dogovarjanja.
 • Vili: Spoštovana ga. ministrica, sem običajna upokojena potrošnica s precej velikim lastnim vrtom in sorazmerno samooskrbo. Moram reči, da je v samooskrbo treba vložiti veliko truda in da kar velja rek, da brez dela ni jela. Pišem vam zato, da vas podprem …
 • Igor: Povečajte pike pri oznakah hrane, da se da razločno izbrati vrsto hrane.
 • Ivan: Grafikoni so predrobni in za starejše skoraj nečitljivi. Za razumevanje slednjih mi pomaga hčera, ki je študirala statistiko. Poenostavite, prikažite bistveno, da bomo tudi “kmetje” kaj razumeli.
 • Tom: Vaš primerjalnik je povsem neuporaben, saj ni redno ažuriran in ne upošteva akcijskih cen izdelkov. Morda g. Golob samo enkrat mesečno hodi v trgovino, ker cene se v naših trgovinah spreminjajo večkrat tedensko, ne pa enkrat na mesec. Vsaka mati samohranilka …
 • Trison: Kdaj lahko pričakujemo nove podatke? Opažam, da so se trgovci cenovno uskladili.
 • Gaber: Pozdravljeni. V podjetju Optifarm smo razvili digitalno virtualno tržnico Optifarm SMART, ki združuje prehrambene projekte slovenskih kmetov in drugih slovenskih ponudnikov. Zanima me, če bi lahko v primerjalniku naredili še kategorijo s poreklom Slovenija?
 • Vincenc: Ne vidim več primerjave s cenami trgovin v tujini. Prosim, ponovno jo vzpostavite.
 • Marjana: Kaj pomeni oznala IK poleg opisa, ki je na “pop up” za jabolka Gala Hofer? Ali to pomeni Izbrana kakovost Slovenija ali je to IK – integrirana pridelava? Za oba znaka pa vem, da morata iti skozi certifikacijski postopek, kar seveda stane in so jabolka …
 • Matjaž: Vključite še trgovine Jager.
 • Majda: Zelo pozitivno, pravi pristop! Vas podpiram!
 • Robert: Primerjava na primer Budget izdelka ali pa Hofer znamka, katerega prodajajo samo v eni trgovini? Resno? Kako naj primerjam Spar kruh s Hofer kruhom? Ne gre, kaj pravite? Naredite app za telefone, vpišeš obkljukam kruh, 1kg, 1,5k g pa naj sistem vrže cene.
 • Sabina: Meni se zdi super! Zanetili ste ogenj med trgovci, odlično! Nekateri izdelki so se v zadnjih mesecih res obupno podražili, pri enem izmed trgovcev je navaden sir njihove blagovne znamke dražji za nekje 3 €, kar je čisto odiranje. Ne obupajte s projektom.
 • Sardonique: A lahko prosim združite vse kategorije živil v šest košaric, ena košarica za enega trgovca. Ker tako, kot imate zdaj, je nepregledno in človek prej obupa, kot da bi klikal po sto različnih vrstah mleka. Vzemite najcenejšo znamko od vsakega tipa živila.
 • Aleksander: Če samo malo premečete GUI, lahko naredite “Moj nakupovalni seznam”, tako da lahko uporabnik obkljuka živila, katera rabi, izbere blagovno znamko želenega živila in količino, katero želi in program mu izračuna strošek v posamezni trgovski verigi.
 • Urša: Prosim sortiranje po ceni namesto po imenih. Najcenejši na vrhu.
 • Suzana: Trgovina Jager je prisotna v veliko manjših krajih po Sloveniji in je ni na seznamu trgovin.
 • Prijetni: Se mi ne zdi v redu, da je le en razdelek (kvadrat za obkljukanje) za EU in Izven EU. Moralo bi biti ločeno. Npr. ni isto, ali prihaja iz Kitajske ali iz Francije. En razdelek (kvadratek) deluje nekoliko zavajajoče.
 • Janko: Spoštovani, podatki so prikazani zelo nepregledno, predlagam, da namesto njih uporabite tabelo, tako se bodo videli tudi zneski v EUR. Kar se mi zdi v tej situaciji zelo pomembno.
 • Andrej: Pozdravljeni, hvala za vaše delo in uporabno zbirko. Bi pa prosil, če so lahko slike malo večje, da se da z njih tudi kaj uporabnega prebrati? Pri primerjavi razlika v ceni med državami sem komaj prebral procente na grafih. Hvala.
 • Karel: Primerjava je zelo koristna.
 • Racun: Zanimiva in dokaj uporabna zadeva.
 • Monika: Spoštovani. Kot prvo bi izpostavila, da se mi ta portal zdi super ideja. Imam pa nekaj zadev, ki me na portalu motijo in imajo prostor za izboljšavo. Pri samem primerjalniku živil, so v popis izbrana živila (npr. določena znamka), ki jo prodajajo v skoraj …
 • Maja: Ali lahko primerjalnik postavite v obliki xls tabele oz. podobno, da vpišem svoj nakupovalni seznam in dobim promptno primerjavo, v katero trgovino naj grem? Lahko dodate še okence za popust: -10 % Mercator za upokojence ob četrtkih, -11 % v Tuš-u ob sredah …
 • Zvonka: Ta anketa ima tako droben tisk, da komaj kaj razbereš iz nje. Manj porabite za obrazložitev, pa bo tabela bolj pregledna.
 • Shrihackel: Lepo bi bilo, da bi vaš iskalnik deloval tako, da se živila lahko menjajo in poljubno označujejo, namreč trenutno ne morem odznačit MOKE in dodati drugih živil. Popravite to, da bomo lahko živila poljubno dodajali ali brisali oz. odznačili.
 • Bernarda: Za vsak artikel, ne samo za nekatere, bi morali napisati v oklepaju, iz katere trgovine je, da ne iščeš po legendi.
 • Mate: Pozdravljeni, grafi na spletni strani so zelo slabo vidni oziroma je besedilo pod grafi neberljivo, saj se jih ne da povečati.
 • Janez: A lahko naklikam svojo košarico? Ali so podatki dostopni preko REST API?
 • Vilma: Spoštovani, pričakovala sem, da boste izhajali z vsebino košarice, ki zagotavlja socialni minimum ali pa, ki potrjuje osnovo stroškov za določitev minimalne plače.
 • Mojca: Spoštovani, se opravičujem. Nočem biti nevljudna. Ampak ne vem, čemu služijo prikazi živil v sosednjih državah. Večina Slovencev nakupuje v Sloveniji (izjema so poletne počitnice, ko se odpravimo na dopust). Tako da, mene osebno zanimajo cene izdlekov v Sloveniji.
 • Aljaž: Pozdravljeni, super bi bilo, če bi dodali možnost izbire več tipov artiklov ter nato pokazali ceno košarice glede na trgovca. Uporabnik bi imel torej toliko košaric, kolikor trgovcev bi želel primerjati ter nato tudi možnost urejanja košarice.
 • Janko: Grafi so vsekakor zanimivi za primerjavo cen, a za božjo voljo objavite jih v precej večji resoluciji in kakovosti, da bodo rezultati vidni tudi vsem tistim, ki nimamo 10/10 vida. Brez povečave slik so številke takorekoč nevidne.
 • Robi: Prosim, če naredite še primerjavo trgovine Jager – vem, da ne pokriva cele Slovenije, ampak ta del, ko pa jo, je pa kar obiskan. Hvala.
 • Majda: Pozdravljeni, pozdravljamo pobudo, a nas vseeno zanima, ali pri primerjavi cen upoštevate različne višine DDV. Na primer Hrvaška ima na hrano 25%, pri nas je 9,5% in v Italiji 4%. To bi morali dati jasno vedeti potrošnikom, ker to dela veliko razliko med cenami.
 • Simona: Pri nas v Kranjski Gori imamo samo Mercator ,ki se bohoti z visokimi cenami na račun monopola in turističnega območja.Vse to pa plačujemo tudi upokojenci z pokojninami pod pragom revščine. Kaksna je možna rešitev, da bomo lahko živeli ceneje?
 • Tone: Tabel ni mogoče enostavno povečati, tako da pritisneš na neko povečavo.
 • Koper: Vaše grafe (slike) ni možno povečati (zumirati), zato so na tablicah in mobilnikih težko berljivi.
 • Alojz: Dobra zamisel, dobri podatki, vendar tabele so nečitljive, če povečaš velikost črk – številk je vse megleno.
 • Morje: Kako lahko prenesem aplikacijo? Hvala.
 • Svarun: Pohvale vredna akcija ! Pogrešam pa BOLJŠO vidnost tabel zlasti zaradi dokaj majhne ločljivosti – velikosti vrednosti v tabelah, tudi primerjalnih za tujino.
 • Alenka: Pohvale za inciativo in izvedbo. Super stvar.
 • Jože: Ali bo kdo spremljal tudi razpoložljivost spremljanih izdelkov?
 • Zupevc: Za mene bi bilo najboljše, če bi lahko izbral izdelke, več izdelkov hkrati, ki jih redno kupujem. Prikaz cene teh artiklov bi bil potem za vsako trgovino posebej. Naberem svojo košarico, vi mi pokažete, kje je najceneje in grem v trgovino.
 • Aleš: Pozdravljeni, Predlagam da grafu Kategorije povečate opise na X-osi in legendo, ki je na 15 col zaslonu komaj/neberljiva. Podobno je z vsemi vrednostmi na grafu in njihovimi legendami.
 • Marjan: Ali boste kdaj primerjali tudi cene v drugih krajih po Sloveniji?
 • Lea: Hej, super primerjava! Kot izboljšavo bi predlagala, da se spodnje grafe (ki so trenunto fotke) poveča oz. omogoči povečava s klikom. Pri prvem interaktivnem grafu pa je ogromno belega prostora.
 • Mitja: Pozdravljeni! Bi se dalo narediti uporabniški vmesnik tako, da ni toliko scrollanja? Torej, da po izboru ne rabiš scrollat dol pa potem spet gor, da izbereš nekaj drugega. Morda kaj takega kot ima mimovrste? Levo filtri, desno podatki? Ali pa vsaj dropdow.
 • Tomazin: Super…zelo dobrodošlo…le tako naprej. Se lepo vidi, da nas privabijo v trgovino z nizko ceno samo določenih izdelkov, potem pa v celoti plačamo več kot v tujini, če kupimo v tej isti trgovini vse izdelke….
 • Anja: Pozdravljeni, zanima me, kateri jogurt je pri Sparu za 0.79 EUR, nima slike in ne vem, kaj iskati v trgovini. Prosila bi vas za sliko izdelka. Hvala vam.
 • Kocar: Lahko bi povečali slike, ker tisti malo starejši, rabimo povečevalno steklo, da vidimo številke.
 • Anja: Spoštovani, Hofer in Mercator imata preveč podobno barvno črto in je primerjava otežena. Obstaja še dovolj barv, oranžna, vijolična….
 • Polona: Spoštovani, čestitam za super projekt. Bi lahko med trgovine dodali še Leclerc? Vse dobro, Polona
 • Tina: Pozdravljeni, barvi, ki na grafih označujeta Mercator in Hofer sta med sabo skoraj neločljivi. Ali bi lahko uporabili bolj razlikovalni barvi?
 • Dragica: Primerjave zanimive in praktične, primerjava z drugimi državami pa ni realna saj ni podatka koliko imajo višji standard ( višje plače ) oz. kupno moč prebivalstva.
 • Kavcic: Pozdravljeni, zanimivo bi bila videti cena slovenskih proizvajalcev po državah. Torej če je slučajno izdelek domačega porekla nižje cene v tujini…
 • Ni podatka:  Dodajte še kombinacijo ultimativne sestavljene ugodne košarice. Primer sestavljene košarice, ki jo predstavljajo najugodnejši izdelki iz katerekoli trgovine (si izmišljujem in ne odraža konkretnega stanja): Mercator: maslo, olje. Lidl: moka, sol.
 • Tomaž: Pozdravljam vašo iniciativo! Predlagam pa, da naredite grafe bolj čitljive ali pa, da se jih da vsaj povečati. Dobro bi bilo, da bi vam trgovine same javllale cene, pri vas pa bi vsake toliko časa samo izvedli kontrolo.
 • Štefi: Super je tale primerjalnik.
 • Petra: Prosim, če lahko vključite v primerjavo tudi BREZGLUTENSKE izdelke in izdelke BREZ LAKTOZE. Ti izdelki so sicer že veliko dražji od ostalih, a jih zaradi bolezni moramo uživati. HVALA v naprej.
 • Janja: Dodajte prosim: SOLATA, KRUH (toast, žemlje), OVSENI KOSMIČI, ČOKOLADNI, KORUZNI KOSMIČI, ČOKOLADNI NAMAZ, NJOKI, ČOKOLINO.
 • Lion: Predlagal bi, da pri testeninah dodate v primerjavo še špagete itd., saj testenine niso samo makaroni. Pri mesu dodate za izbiro več vrst mesa, na primer mleto meso.
 • Simona: Kupujemo mleko brez laktoze, zanimala bi me še ta primerjava. Drugače vse pohvale, vsaka informacija pride prav.
 • Maruša: Zelo uporabna spletna stran. Zanimivo dopolnilo bi bila tudi primerjava osnovnih brezlutenskih in drugih dietnih izdelkov za vse, ki imamo zdravstveno predpisane diete.
 • Jasmina: Med osnovna živila spadajo tudi stročnice, ki so tako cenejši kot tudi okolju bolj prijazen vir beljakovin. Lepo prosim, če lahko razmislite, da bi dodali stročnice (fižol, leča, čičerika in tofu).
 • Vinko: Mislim, da bi se morali potruditi za nas, ki imamo kronične alergije na določena živila. Naših izdelkov skoraj ni, kar se tiče glutena, tujih izdelkov je polno v določenih prodajalnah, nekatere od teh ne dajo v prodajo.
 • Timijan: Prosim, da dodate še ponudbo brezglutenska moke in riževega mleka! To je definitivno osnovno živilo za marsikatero gospodinjstvo. Dodatno, živilski trgovini sta tudi dm in Muller! Uredite to brez diskriminacije!
 • Milica: Odkritih bolnikov s celiakijo je vedno več. Izdelki brez glutena in laktoze so zelo dragi, zato bi bila primerljiva cena košarice z enakimi izdelki, kot je košarica z glutenom, neprecenljiva in dobrodošla za nas bolnike. Hvala!
 • Boštjan: Izbor in primerjava tudi bolj zdravih izdelkov, npr. pirina moka, mleko brez laktoze,… večja primerjava sadja in zelenjava – manjka že osnovno živilo, kot so banane.
 • Ivo: Piščančji file je slaba izbira, bi vsaj izbrali celega piščanca,ali pa še perutničke pa bedra.
 • Alenka: Spoštovani, v primerjalniku ni (ali ne najdem) podatkov o hrani za alergike – dietni prehrani, npr. mleko in mlečni izdelki brez laktoze, hrana brez glutena. Hvala, lp.
 • Danijel: Zdravo. Opazil sem da manjka Alpsko mleko, ki se mi zdi neko osnovno živilo. Tudi pri maslu v Hoferju sem bil zelo začuden, da manjkata najbolj ugodna masla? Zanima me, kako določite izbrane izdelke/znamke?
 • Reni: Prosim, če lahko naslednji mesec vključite Nutelo, čokolino, čokolešnik, nesquick kroglice, Donat ter Ariel prašek in kak mehčalec. Hvala. Pohvale za spletno stran!
 • Luka: Kaj pa polnozrnati izdelki? Vključili ste 3 vrste mesa, kje so pa izdelki za vegetarijance in vegane? Da ne govorim o nas, ki imamo sladkorno…
 • Gre: Če se stremi k reševanju podbnebnih sprememb in energetske krize, zakaj niso dejansko vljučena živila rastlinskega izvora (sadje, zelenjava). Grafi v R-ju bi lahko bili bolj pregledni.
 • Anja: Spoštovani, zanima me, zakaj ste v kategoriji testenine pri Hoferju primerjali le en izdelek testenin – Barilla, medtem ko ima Hofer v ponudbi tudi druge tovrstne izdelke lastnih blagovnih znamk?
 • Peter: Mogoče bi poleg jabolk (ne vem, katera sorta) smiselno vključiti banane v primerjalnik, ker so zelo prodajan artikel, ki se je v zadnjem mesecu tudi podražil za 50 %! Hvala in lepo pozdravljeni, Peter
 • Anže: Predlog po vegetarjanski košarici primerjalnika cen? Več kot očitno meso vse pretehta v trgovinah, ko je vse skupno.
 • Vlado: Spoštovani! Marsikateri podatek glede objavljenih živil na spletni strani ne drži, v trgovinah so cene drugačne, predvsem pa je vse dražje. Kar se dogaja te dni po trgovinah in kako so tudi vas zavedli, da so najugodnejši prodajalec, ne vem.
 • Bojan: Hofer ima ceno za sladkor Happy Harvest 1,36 € in ne 0,89 €. Opozoril sem na verjetno napako na njihov telefon in dobil odgovor, da je bila to cena v avgustu, sedaj pa je 1,36 €.
 • Barbi: Absurd. Mleko Spar S Budget 1,5 mm je na danasnji dan 0,99 €. Vlada bi morala cene osnovnih živil zamrzniti.
 • Staša: Pozdravljeni, zanima me, po kakšnem ključu izbirate trgovine za primerjavo cen? Po vašem zapisu naj bi bila cena za trajno mleko Mercator 0,89 €, vendar vem, da je v trgovini Mercator, Srednje Gameljne 49, Lj.-Šmartno cena že nekaj mesecev 1,19 €.
 • Knafelc: Včeraj 30. 09. 2022 sem bila v trgovini Eurospin v Luciji in vam povem, da sladkor pri njih stane 1,36 € ali 1,39 € in ne 0,89 € kot navajate vi – ne razumem, čemu so namenjeni tako zavajajoči podatki o cenah? Tudi najcenejša cena masla je bila včeraj višja.
 • Špela: Pozdravljeni. Kaj pa v primeru, ko tukaj kaže eno ceno, v trgovini je pa dejansko dražje?
 • Nataša: Iz vaše tabele je cena sladkorja v Sparu 0,99 €, 14. 9. 2022 pa sem ob nakupu plačala 1,49 €.
 • Irena: Pozdravljeni! Cena za jajca že ni prava. Sem bila danes v Sparu in so občutno podražili L velikost – kar za 50 centov. Torej, jajca S Budget, velikost M niso več 1,65 €, ampak 1,99 €, velikost L pa niso več 1,85 €, ampak kar 2,35 €.
 • Martina: Zgleda, da trgovci okoli prenašajo vas in nas potrošnike. Do pred kratkim je bil v Hoferju sladkor po 0,89 € (tako kot imate prikazano v primerjalniku), danes je cena 1,49 €.
 • Anita: Sladkor v Hoferju je 1.49 € in ne 0.89 €.
 • Matiz: Sem šel po sladkor v Hofer (dne 21. 9. 2022), ker je na strani ugodna cena. Cena v trgovini je bila 1,49 eur/kg. Na vaši strani 0,89 eur/kg. Po moje bi bilo potrebno bolj pogosto ažurirati cene izdelkov.
 • Sara: Pozdravljeni, zanima me, kateri litrski jogurt se v Sparu prodaja po ceni 0.79 €/l. V poslovalnici ga še nisem zasledila, prav tako je v spletni trgovini le pol litrski v kartonski embalaži. Nenavadno, da bi prodajali litrskega za isto ceno.
 • Dvoršak: Spoštovani, vsak malo bolje izobražen, ki razume statistiko in zbiranje podatkov, lahko iz prikazanega razbere tudi, kako smiselno in prebrisano trgovci ‘zakupijo’ mesta na različnih lestvicah, s kom v bistvu tekmujejo in katere kupce ‘lovijo’.
 • Primož: Najcenejše goveje meso v Sloveniji, po trgovcih naj bi bilo cca 12€. Kako je lahko vprimerjalni ceni po državah ta cena le dobrih 6€?
 • Samo: Pozdravljeni, danes dne 19.9. je cena sladkorja v Hoferju 1.49€, v soboto 17.9. sladkorja v poslovalnicah Hofer ni bilo mogoče dobiti, sedaj vemo zakaj. Dan po tej objavi pa dvignejo ceno iz 0.89€ na 1.49€, to je za 0.60€, kar je sloraj 70% dvig. SRAMOTA!
 • Igor: Če že primerjate cene, bi bilo dobro, da vključite čimveč izdelkov, recimo tudi banane (ki so se občutno podražile, iz 1,19 € na 1,69 € in se še kar draži), še kakšno drugo sadje, zelenjava.
 • Martagruev: Mercator najdražji brez konkurence, Hofer najugodnejši za sire, maslo, kruhe, začimbe, Spar za zelenjavo, kvalitetna olja, Tuš deluje na sprotni dinamiki tedenskih akcij za posamične skupine živil. Takole se obnašamo potrošniki, sicer pa pozdravljam.
 • Anamarija: Prosim naredite primerjavo – kruh brez kvasa s semeni DON DON 400 g in beljakovinski kruh – npr. Hofer ima REDNO ceno nekaj čez 2,00 €, Spar in Mercator redno ceno skoraj 4,00 €. Pa kakšno nategovanje potrošnikov je to. Lepo prosim da greste v akcijo.
 • Jože: V Sparu je mleko 1,19€ in ne 1,16€.
 • Ines: Pozdravljeni, super bi bilo, če bi naredili tudi kakšno primerjavo osnovnih izdelkov brez laktoze ali brez glutena, po katerih zaradi zdravstvenih razlogov posega veliko ljudi, njihove cene pa gredo dostikrat v višave v primerjavi z klasično izvedbo izdelkov.


Vse, kar ste želeli vedeti

Znotraj vsake skupine živil smo natančneje opredelili, kateri izdelki so vključeni v popis, s čimer dosežemo transparentnost za potrošnika in možnost primerjave med trgovci. Če pri posameznem trgovcu ni ustreznega izdelka, je izbran nadomestni izdelek.

Moka: Primerjava je narejena za gladko belo pšenično moko tip 500 v 1-kilogramskem pakiranju. Prikazana cena je za 1 kg izdelka.

Kruh: Primerjava je narejena za svež nerezan bel pšenični kruh, v obliki hlebca ali štruce, in v vseh težah od 300 g dalje. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Testenine: Primerjava je narejena za durum testenine (mali polžki različno zaviti) v različnih pakiranjih. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Goveje meso: Primerjava je narejena za goveje zrezke iz stegna v različnih pakiranjih (predpakirano in pakirano za neposredno prodajo). Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Svinjsko meso: Primerjava je narejena za svinjske zrezke iz stegna v različnih pakiranjih (predpakirano in pakirano za neposredno prodajo). Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Kislo zelje: Primerjava je narejena za konzervirano kislo naribano oziroma narezano belo ali zeleno zelje, pakirano v steklenem kozarcu, plastični posodi ali vakumsko pakirano neto količine 500 g in več, ki ni označeno za specifično uporabo (npr. za sarmo). Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg neto količine.

Orehi: Primerjava je narejena za predpakirane, olupljene, cele in neobdelane orehe. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Piščančje meso: Primerjava je narejena za piščančji file (prsa brez kosti) v različnih oblikah (npr. kos, zrezki, medaljoni) v različnih pakiranjih (predpakirano in pakirano za neposredno prodajo). Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Mleko: Primerjava je narejena za sveže polnomastno mleko s 3,5 % mlečne maščobe v 1-litrskem pakiranju. Prikazana cena je za 1 L izdelka.

Jogurt: Primerjava je narejena za tekoči jogurt s 3,2 % mlečne maščobe v pakiranju 1 L ali 1 kg. Razlika med 1 L in 1 kg jogurta je običajno manj kot 5 %, zato je cena na količino poenotena. Prikazana cena je za 1 L / 1 kg izdelka.

Sir: Primerjava je narejena za poltrdi (40 % do 50 % vode) polmastni sir (25 % do 34 % maščobe v suhi snovi), pakiran v kosu, v različnih pakiranjih (samo predpakirano) do 1 kg. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Zamrznjen grah: Primerjava je narejena za pakiran zamrznjen grah. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Zamrznjeni gozdni sadeži: Primerjava je narejena za pakirane zamrznjene gozdne sadeže oziroma gozno jagodičevje. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Banane: Primerjava je narejena za pakirane in nepakirane banane. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Maslo: Primerjava je narejena za surovo maslo I. vrste (najmanj 82 % mlečne maščobe) v 250-gramskem pakiranju. Prikazana cena je za 250 g izdelka.

Jajca: Primerjava je narejena za jajca hlevske reje, kategorije M, pakirana po 10 kosov. Prikazana cena je za skupno pakiranje 10 jajc.

Jabolka: Primerjava je narejena za jabolka razreda I različnih sort. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Krompir: Primerjava je narejena za jedilni krompir različnih sort, ki ni označen za specifično uporabo (npr. cvrtje, pečenje, kuhanje). Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Olje: Primerjava je narejena za jedilno rafinirano sončnično olje v 1-litrskem pakiranju. Prikazana cena je za 1 L izdelka.

Sladkor: Primerjava je narejena za beli kristalni sladkor v 1-kilogramskem pakiranju. Prikazana cena je za 1 kg izdelka.

Limone: Primerjava je narejena za pakirane in nepakirane limone. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Mandarine: Primerjava je narejena za pakirane in nepakirane mandarine. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Trajno mleko: Primerjava je narejena za trajno polnomastno mleko s 3,5 % mlečne maščobe v 1-litrskem pakiranju v kartonski embalaži. Prikazana cena je za 1 L izdelka.

Poltrdi polnomastni sir: Primerjava je narejena za poltrdi (40 % do 50 % vode) masten sir (45 % do 49% maščobe v suhi snovi), pakiran v kosu, v različnih pakiranjih (samo predpakirano) do 1 kg. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Med: Primerjava je narejena za cvetlični (cvetni) med v steklenem kozarcu. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Zelje: Primerjava je narejena za pakirano in nepakirano zeleno zelje. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Korenje: Primerjava je narejena za pakirano in nepakirano navadno korenje. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Solata: Primerjava je narejena za pakirano ali nepakirano svežo nerezano solato razreda I in II sorte Ledenka. Prikazana je cen na 1 kg oziroma na 1 kos, kar je na primerjalniku tudi ustrezno označeno.

Cvetača: Primerjava je narejena za pakirano ali nepakirano svežo cvetačo razreda I in II različnih sort (običajne velikosti). Prikazana je cen na 1 kg oziroma na 1 kos, kar je na primerjalniku tudi ustrezno označeno.

 

IZBOR TRGOVIN V SLOVENIJI

Popis cen se izvaja v Sloveniji ter v treh sosednjih državah – v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. Za popis je bilo izbranih šest največjih trgovcev v Sloveniji, ki so nacionalno prisotni po celi Sloveniji in imajo največji tržni delež:

 • Eurospin
 • Hofer
 • Lidl
 • Mercator
 • Spar
 • Tuš

Primerjavo izvajamo na njihovih večjih prodajnih mestih v Ljubljani, kjer je ponudba izdelkov tudi najbolj pestra. Trgovine smo izbrali glede na geografsko primerljivost, saj je za analizo pomembno, da primerjamo cene na isti lokaciji. Če so trgovine, ki jih primerjamo med sabo v različnih krajih ali različne velikosti, kar vpliva tudi na velikost in raznolikost njihovega prodajnega asortimaja, se koncept primerljivosti izgubi. Za primer, da na teh lokacijah popis ne bi bil možen, smo na podlagi neposredne bližine primarni lokaciji in primerljivi velikosti določili tudi rezervne lokacije.

IZBOR TRGOVIN V TUJINI

V Italiji, Avstriji in na Hrvaškem se analiza cen izvaja v večjih trgovinah, ki so od meje s Slovenijo oddaljena do 50 km ter izpolnjujejo kriterije nacionalne pokritosti, velikosti živilske verige ter po možnosti istočasne prisotnosti trgovca na slovenskem trgu.

Na Hrvaškem izvajamo primerjavo v naslednjih trgovinah:

 • Lidl (Zagreb)
 • Interspar (Zagreb)
 • Konzum (Zagreb)

V Italiji izvajamo primerjavo v naslednjih trgovinah:

 • Lidl (Trst)
 • Eurospar (Trst)
 • Conad Supermarket (Trst)

V Avstriji izvajamo primerjavo v naslednjih trgovinah:

 • Lidl (Radgona)
 • Eurospar (Radgona)
 • Billa (Radgona)

V okviru projekta se izvaja popis za 20 skupin osnovnih živil. Izmed teh bo 15 skupin osnovnih živil stalnih in 5 skupin osnovnih živil bo naključnih. Naključna živila bodo izbrana glede na aktualnost oziroma sezonskost in se bodo lahko pri vsakem popisu zamenjala.

Izbrane kategorije predstavljajo živilske izdelke, ki so nujni za preživetje ter v vsakodnevni uporabi. Posamezni izdelki so bili izbrani kot osnovni izdelki znotraj živilske kategorije, ključno vodilo pa je bila zadostna razširjenost med ponudbo vseh trgovcev, da zadosti potrebam primerljivosti.

Seznam 15 osnovnih skupin živil, ki se bo spremljala v celotnem obdobju spremljanja, vključuje sladkor, kruh, testenine, moko, krompir, mleko, jogurt, jabolka, jajca, maslo, olje, sir, svinjsko meso, piščančje meso in goveje meso.

Vse več potrošnikov izbira glede na kakovost in poreklo, zato lahko v zgornjem primerjalniku išče in primerja tudi izdelke iz različnih držav ter tiste, ki nosijo zaščitni znak.

SHEME KAKOVOSTI

V Sloveniji imamo vzpostavljene sheme kakovosti, ki se označujejo vsaka s svojim zaščitnim znakom.

Zaščitni znak označuje, da je proizvod vključen v evropsko ali nacionalno shemo kakovosti in izpolnjuje zakonsko določene pogoje v obliki:

 • predpisov, ki določajo jasna pravila – to velja za ekološko pridelavo, dobrote z naših kmetij in integrirano pridelavo;
 • specifikacij, ki določajo jasna pravila za posamezne proizvode ali skupino proizvodov – to velja za zaščiteno označbo porekla (ZOP), zaščiteno geografsko označbo (ZGO), zajamčeno tradicionalno posebnost (ZTP), višjo kakovost (VK) in izbrano kakovost (IK).

POREKLO PROIZVODOV

Poreklo blaga se določa na podlagi dveh osnovnih kriterijev:

 • da je bil izdelek v celoti izdelan v neki državi, vključno s surovinami, oziroma
 • da je bila v tisti državi opravljena zadnja bistvena faza predelave.

Državo porekla je treba obvezno navesti za jajca, med, oljčno olje, nekatere vrste svežega sadja in zelenjave ter nekatere vrste svežega mesa.

Zaščitena označba porekla (ZOP): Vse faze pridelave in predelave kmetijskega pridelka ali živila morajo potekati na določenem geografskem območju. Kakovost in značilnost proizvoda je izključno ali bistveno posledica vpliva geografskega okolja.

Zaščitena geografska označba (ZGO): Vsaj ena od proizvodnih faz kmetijskega pridelka ali živila mora potekati na določenem geografskem območju. Kakovost, sloves ali druge značilnosti proizvoda je mogoče pripisati temu geografskemu okolju.

Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP): Ti proizvodi se proizvajajo ali na tradicionalen način ali iz tradicionalnih surovin ali po tradicionalnem receptu Proizvodnja ni omejena na določeno geografsko območje, kar pomeni, da se lahko proizvajajo na celotnem ozemlju RS in EU (v kolikor je pridobljena evropska zaščita).

Ekološki pridelki in živila: Znak ekološki zagotavlja, da je bilo živilo pridelano v skladu z ekološkim načinom pridelave.

Izbrana kakovost: Kmetijski pridelek ali živilo ima posebne lastnosti, ki se lahko nanašajo na sestavo kmetijskega pridelka ali živila, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Višja kakovost (VK): Kmetijski pridelek ali živilo po svojih značilnih lastnostih pozitivno odstopa od drugih podobnih kmetijskih pridelkov in živil.

Integrirana pridelava: Kmetijski pridelek je pridelan v skladu z integrirano pridelavo, kjer se nadzorovano izvajajo dovoljeni agrotehnični ukrepi. Pri integrirani pridelavi se uporabljajo naravni viri in mehanizmi, ki zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi.

Dobrote z naših kmetij: Kmetijski pridelek in živilo je pridelan ali predelan na kmetiji po receptih značilnih za kmečke izdelke in z uporabo pretežnega dela lastnih surovin ali surovin iz lokalnega okolja. Ta shema se trenutno še ne izvaja.

Več informacij o označbah shem kakovosti je na voljo tukaj.

Pri popisu so upoštevane REDNE cene in AKCIJSKE cene, ki so na voljo vsem kupcem in torej niso vezane na trgovske kartice in podobno.

Osnovna primerjalna enota je 1 kilogram oziroma 1 liter, kar omogoča pravično in transparentno primerjavo med izdelki. Da smo jo določili, smo izhajali iz količinskega pakiranja oziroma teže izdelka. Izjeme so maslo, kjer je primerjalna enota 250 g, jajca, pri katerih upoštevamo pakiranje 10 kosov. 

Za potrebe ustrezne analize in primerjave med izdelki se spremljajo tudi nekateri ostali podatki o izdelkih:

 • blagovna znamka
 • EAN koda 
 • država proizvajalca oz. poreklo
 • embalaža
 • hranilne vrednosti
 • znaki kakovosti

Projekt spremljanja in primerjave maloprodajnih cen, porekla in kakovosti primerljivih osnovnih živil se bo izvajal med 1. 9. 2022 in 31. 3. 2023. Sprotne analize cen med različnimi ponudniki v Sloveniji bodo opravljene na vsakih 14 dni, analize popisov v tujini pa trikrat v teku projekta.

Popisi se izvajajo na terenu, za vsak izdelek pa se spremlja izpostavljenost, blagovna znamka, poreklo, kakovost in hranilna vrednost, saj potrošnikom zagotavljamo ustrezno primerjavo med izdelki, ki pa ne temelji le na ceni.

Popis izvajajo usposobljeni popisovalci v Sloveniji in tujini, ki so se udeležili strokovnega izobraževanja za popis in so podrobno seznanjeni z metodologijo, spiskom izdelkov in preglednicami. Za posamezni termin pri posameznem trgovcu sta določena dva popisovalca, ki popise izvajata zaporedoma, ne istočasno. Če pri njunih popisih pride do odstopanj, se popis pri trgovcu opravi še enkrat. Finalne verzije popisov, usklajene med obema popisovalcema, prejme vodja popisa, ki jih pregleda in potrdi vnos v spletno bazo.

Sporočila za javnost

Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati enajstega popisa osnovnih prehranskih proizvodov z dne 31. januarja 2023. Rezultati analize kažejo, da je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih živil na tokratnem popisu malenkost padla, znižala pa se je tudi razlika med najcenejšimi košaricami trgovcev.

V primerjavi s prejšnjim popisom (dne 17. 1. 2023) se je povprečna vrednost najcenejše košarice ponovno znižala (za skoraj en evro) in znaša 40,30 evra. S tem je dosegla najnižjo vrednost od začetka spremljanja gibanja cen košarice sredi septembra 2022. Znižala pa se je tudi razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo najcenejših košaric trgovcev, ki je tokrat le nekaj več kot pet evrov. Pri enajstem popisu so se vrednosti najcenejših košaric v primerjavi s preteklim popisom znižale pri petih trgovcih, pri enem pa se je vrednost košarice zvišala. Največje znižanje najnižje vrednosti košarice znaša nekaj več kot deset odstotkov.

V zadnjih dveh tednih se je najbolj podražil krompir, in sicer za dobrih 18 odstotkov, sledijo mu jabolka z nekaj več kot 6-odstotno podražitvijo, mleko se je podražilo za dobra dva odstotka ter jogurt za odstotek in pol. Pri kategorijah moke, govejega mesa in kruha so se cene dvignile za manj kot odstotek. V zadnjih dveh tednih se je najbolj pocenil sir, in sicer za dobrih pet odstotkov, sledijo mu testenine, ki so se pocenile za 2,6 odstotka, sončnično olje se je pocenilo za 2,3 odstotka, piščančje meso za dva odstotka, maslo za 1,7 odstotka ter svinjsko meso za manj kot odstotek.

Od prvega popisa (13. 9. 2022) do enajstega popisa (31. 1. 2023) se je od 15 izdelkov pocenilo šest izdelkov, med njimi najbolj svinjsko meso (za skoraj 27 odstotkov), sir (za 24 odstotkov), goveje meso (za 18 odstotkov), moka (za 3,7 odstotka), sončnično olje (za 3,5 odstotka) ter kruh (za manj kot odstotek). Najbolj se je podražil sladkor, in sicer za 45,5 odstotka, jajca za 15,9 odstotka in jabolka za 10,7 odstotka. Ostali izdelki so se podražili za manj kot deset odstotkov.

Analiza sadno zelenjavne košarice razkriva, da se je povprečna vrednost v primerjavi z prejšnjim popisom zvišala za slaba dva odstotka oziroma za pol evra. Razlika med najcenejšo in najdražjo košarico sadja in zelenjave pa se je povečala na 15,57 evra. Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave se je znižala pri treh trgovcih, od tega pri dveh za približno  odstotek, pri enem pa za šest odstotkov. Pri ostalih treh trgovcih se je vrednost sadno zelenjavne košarice zvišala.

Pri analizi porekla opažamo, da je večina izdelkov znotraj posameznih kategorij slovenskega porekla, razen sladkorja, masla, sira, sončničnega olja in testenin. Nekateri trgovci ponujajo določene skupine živil s porekli iz Slovenije, EU in izven EU (testenine, sončnično olje). Izključno slovenskega porekla so pri večini trgovcev (razen pri enem) na voljo izdelki v kategorijah govejega mesa, jabolk, jajc, jogurta, kruha ter mleka.

Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati desetega popisa osnovnih prehranskih proizvodov z dne 17. januarja 2023. Rezultati analize kažejo, da je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih živil najnižja od pričetka spremljanja cen. Primerjava gibanja cen v zadnjih dveh tednih pa razkriva znižanje cen mesa.

Glede na pretekli popis se je povprečna vrednost najcenejše košarice znižala za kar 2,84 evra oziroma za skoraj šest odstotkov in pol. Prav tako se je znižala tudi razlika med najcenejšo in najdražjo košarico med trgovci, ki na tokratnem popisu znaša nekaj več kot pet evrov. To nakazuje na približevanje najnižjih cen med posameznimi trgovci.

Na tokratnem popisu je vrednost najcenejše košarice znašala 39,06 evra, sledita dva trgovca z malenkost dražjima košaricama, ki znašata 39,43 evra in 39,79 evra. Pri ostalih treh trgovcih so vrednosti najcenejše nakupne košarice 15 osnovnih živil nekoliko višje (v primerjavi z najcenejšimi tremi trgovci), najdražja košarica tokratnega popisa pa je znašala 44,28 evra. Posebnost tokratnega popisa je, da se je cena košarice povečala le pri enem trgovcu. Pri ostalih petih se je znižala, največ celo za slabih 14 odstotkov, sledili sta spremembi za skoraj devet odstotkov ter za malo več kot osem odstotkov. Le pri enem trgovcu je bila sprememba minimalna (0,01 evra).

Glede na celotno obdobje spremljanja gibanja cen košarice 15 osnovnih živil (od 13. 9. 2022 do 17. 1. 2023) je bila vrednost povprečne najcenejše košarice na tokratnem popisu najnižja, in sicer znaša 41,28 evra. To je za dobrih 17 odstotkov manj od vrednosti na prvem popisu, ko je znašala 49,90 evra.

Analize zadnjega (desetega) popisa razkrivajo, da so se v primerjavi z devetim popisom najbolj podražili žitni izdelki: testenine za skoraj šest odstotkov, moka za malo več kot štiri odstotke ter kruh za dobre tri odstotke in pol. Opazno pa so se znižale cene svinjskega mesa, ki so padle za malo manj kot četrtino, ter cene govejega mesa, ki so se znižale za petino v primerjavi s prvim popisom v letu 2023. 

Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave se je glede na prejšnji popis pocenila za 1,28 evra (4,28 odstotka) in sedaj znaša 28,54 evra. S tem pa se je povečala tudi razlika med najcenejšo in najdražjo vrednostjo najcenejše sadno zelenjavne košarice pri posameznih trgovcih, ki trenutno znaša kar 12,56 evra. Vrednost najcenejše košarice sadje in zelenjave se je znižala le pri dveh trgovcih, pri ostalih štirih pa se je minimalno zvišala.

Na podlagi analize izbire izdelkov po trgovcih je razvidno, da imajo trgovci, ki že v osnovi nudijo večji obseg ponudbe izbranih živil, več kot 1,5-krat večjo ponudbo sadno zelenjavnih izdelkov (v izbranih kategorijah) ter 2,5-krat večjo ponudbo osnovnih živil (v izbranih kategorijah). Sicer pa je pri vseh zaslediti največjo izbiro izdelkov znotraj kategorij masla in jabolk, sledijo kruh, moka, piščančje meso, sončnično olje in testenine. Najmanjša izbira je na voljo znotraj kategorij govejega mesa, sladkorja, jajc ter svinjskega mesa.

Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati devetega popisa osnovnih prehranskih proizvodov z dne 3. januarja 2023. Analize popisa razkrivajo minimalno znižanje košarice osnovnih živil ter košarice sadja in zelenjave. Primerjava gibanja cen v zadnjih dveh tednih pa razkriva konkretne podražitve mesa.

Glede na pretekli popis se je povprečna vrednost najcenejše košarice osnovnih živil znižala za 0,04 evra in znaša 44,12 evra, občutno pa se je povečala razlika med najcenejšo in najdražjo košarico med trgovci, ki znaša slabih 10 evrov.

Pri večini trgovcev ni razlik med akcijskimi in rednimi cenami v najcenejši košarici, razen pri dveh, kjer sta košarici z akcijskimi cenami za 2,01 evra oziroma 0,40 evra ugodnejši od tistih z rednimi cenami.

Rezultati tokratnega popisa razkrivajo, da se je v primerjavi s preteklim, zadnjim popisom v letu 2022 opazno podražilo meso. Svinjsko meso je v povprečju dražje za kar 33,19 odstotka, goveje pa za 12,68 odstotkov. Pri piščančjem mesu povišanje cen ni tako ekstremno, vendar je kljub temu opazna rast za skoraj odstotek.

V celotnem obdobju spremljanja cen (primerjava med 13. septembrom 2022 in 3. januarjem 2023) se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil znižala za slabih 12 odstotkov (5,78 evra) in po zadnjem popisu znaša 44,12 evra. Sicer pa rezultati kažejo, da so se od začetka spremljanja do zadnjega popisa najbolj pocenili: sir (22,49 odstotkov), krompir (13,64 odstotka), moka (8,21 odstotkov), kruh (4,60 odstotkov), testenine (2,69 odstotka) ter sončnično olje (0,58 odstotka). Najbolj pa sta se podražila sladkor (45,54 odstotka) in jajca (12,82 odstotkov).

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na poreklo kaže, da imajo največ izdelkov slovenskega porekla trije trgovci. Vsi trgovci pa nudijo izdelke izključno slovenskega porekla v kategorijah govejega mesa, jajc in jogurta. Sicer je večina izdelkov znotraj posameznih kategorij slovenskega porekla, razen sladkorja, masla, sira, sončničnega olja in testenin.

Analiza sadno zelenjavne košarice kaže, da se je povprečna vrednost v primerjavi z zadnjim popisom (19. decembra 2022) znižala za 0,50 evra oziroma za 1,64 odstotka in znaša 29,81 evra. Razlika med najcenejšo in najdražjo košarico sadja in zelenjave pa se je zmanjšala in trenutno znaša 10,68 evra.

Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati popisa osnovnih prehranskih proizvodov, ki je potekal 19. decembra 2022. Rezultate osmega popisa, ki vključuje tudi tretji popis cen v treh sosednjih državah ter nekatere ugotovitve popisovalcev med opravljanjem dela, je danes predstavila ministrica Irena Šinko.

Analize popisa razkrivajo znižanje povprečne vrednosti najcenejše košarice prehranskih izdelkov ter prav tako znižanje povprečne vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave. Splošna ugotovitev tokratnega popisa je, da se je povprečna vrednost najcenejše nakupne košarice osnovnih živil glede na prejšnji popis znižala, in sicer za 2,16 % oziroma za 1,03 evra, in znaša 44,16 evra. Razlika med najcenejšo in najdražjo košarico osnovnih živil pri posameznih trgovcih, kjer so upoštevane redne cene brez popustov, znaša 7,33 evra. V celotnem obdobju spremljanja cen, to je med 13. septembrom in 19. decembrom letos, se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil znižala za 5,74 evra.

Opazno se je znižala tudi povprečna vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave, in sicer za kar 8,09 % oziroma za 2,67 evra. Sedaj znaša 30,31 evra. Razlika med najcenejšo in najdražjo košarico sadja in zelenjave se je v primerjavi s prejšnjim popisom 5. decembra še povečala in znaša 12,11 evra. Glede na prvi popis sadja in zelenjave, ki je bil 24. novembra, se je povprečna vrednost sadno-zelenjavne košarice znižala za dobrih 6 % oziroma za 2,03 evra.

Analiza primerjave cen košarice z Italijo, Avstrijo in Hrvaško pa kaže, da je košarica v Sloveniji najcenejša in znaša 44,16 evra. Košarica je najdražja v Avstriji in znaša 66,37 evra. Italijanska košarica znaša 65,67 evra, hrvaška pa 51,07 evra.

Ministrica Irena Šinko je na novinarski konferenci izpostavila: »Če pogledamo primerjavo cen od začetka spremljanja pa do danes, ugotavljamo, da so cene košaric med trgovci zelo različne. Ključno pa je, da se je cena najnižje povprečne vrednosti košarice osnovnih živil od začetka spremljanja cen do danes znižala za 5,74 evra. Menim, da bi bil brez tega ukrepa – primerjalnika cen – dvig cen zagotovo višji. Zato bomo s projektom nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Pripravljamo pa tudi novost pri zbiranju podatkov. Februarja bomo začeli s samodejnim, dnevnim zbiranjem podatkov o cenah prehranskih proizvodov pri trgovcih z internetno ponudbo na slovenskem trgu. Podatke o cenah bomo analizirali tedensko in mesečno, v ta namen bo pripravljena tudi posebna spletna stran. Več vam bomo predstavili prihodnji mesec.«

Ministrica je posebej opozorila tudi na nekatere neprimerne prakse, ki so jih popisovalci ugotovili pri tokratnem popisu v Sloveniji. Nekateri trgovci so v času popisa prilagajali redne in akcijske cene. V trenutku, ko so popisovalci vstopili v trgovino, so na določenih proizvodih zamenjali oziroma umaknili listek za akcijsko ceno ter jo želeli prikazati kot redno ceno. Gre za kršitve, na katere bo pri naslednjih popisih pozoren tudi Tržni inšpektorat.

Na spletni strani Naša super hrana objavljeni rezultati sedmega popisa osnovnih prehranskih proizvodov s 5. decembra 2022 kažejo, da so se razlike v vrednosti najcenejše nakupne košarice med trgovci povečale. Prav tako sta se zvišali povprečna vrednost najcenejše košarice 15 osnovnih živil in vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave.

Sedmi popis razkriva, da se je povprečna vrednost najcenejše košarice osnovnih živil v primerjavi s šestim popisom zvišala za slabih 7 odstotkov oziroma za 2,90 evra in znaša 45,13 evra. Posledično se je zmanjšala razlika med najcenejšo in najdražjo košarico in znaša 3,91 evra.

Največje povišanje pri trgovcu znaša slabih 12 odstotkov, pri enem trgovcu pa se je vrednost najcenejše nakupne košarice znižala za 0,81 odstotka. Glede na prvi popis pa je povprečna cena košarice, zabeležena pri sedmem popisu, še vedno cenejša za 4,77 evra oziroma 10 odstotkov.

Za slabih 6 odstotkov se je od zadnjega popisa zvišala tudi povprečna vrednost košarice z akcijskimi cenami, ki je sedaj 43,88 evra (pri šestem popisu 41,33 evra). Najbolj ugodna košarica z akcijskimi cenami znaša 39,23 evra, kar je za kar 5,95 evra manj kot košarica z rednimi cenami pri istem trgovcu.  

Največje cenovne razpone med najdražjim in najcenejšim proizvodom v posameznih kategorijah izdelkov znotraj ponudbe posameznega trgovca je mogoče zaslediti znotraj kategorije kruha. Veliki razponi so tudi v kategorijah testenin, jabolk in moke, najmanjši cenovni razponi pa so v kategorijah jajc, masla, mleka in sladkorja.

V zadnjih dveh tednih se je najbolj podražilo svinjsko meso (10,17 odstotka), sledijo mu kruh (7,17 odstotka), jabolka (4,44 odstotka), sir (4,40 odstotka), piščančje meso (3,89 odstotka), jajca (0,94 odstotka) in testenine (0,47 odstotka).

Pri analizi povprečnih cen posameznih proizvodov v celotnem obdobju projekta, od prvega popisa do danes, se je pocenilo sedem izdelkov – najbolj svinjsko meso (22,77 odstotka), sledijo pa mu sir (20,57 odstotka), krompir (10,91 odstotka), moka (8,96 odstotka), goveje meso (7,76 odstotka) in testenine (3,59 odstotka). Najbolj so se podražili sladkor (47,52 odstotka) in jabolka (11,90 odstotka).

V sedmem popisu je bila drugič ločeno analizirana tudi košarica sadja in zelenjave, ki vsebuje mandarine, limone, jabolka, zmrznjene gozdne sadeže, banane, orehe, zelje, kislo zelje, krompir, korenje in zmrznjen grah. Popisujeta se tudi solata in cvetača, vendar sta ta dva proizvoda zaradi različnega označevanja pri trgovcih (na kilogram oziroma na kos) izločena iz analize.

Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave pri sedmem popisu znaša 32,98 evra in razkriva 2-odstotno zvišanje v obdobju zadnjih 14 dni. Razlika med najcenejšo in najdražjo sadno zelenjavno košarico je kar velika – 10,63 evra.

Povprečna vrednost najcenejših sadno-zelenjavnih košaric z akcijskimi cenami znaša 32,01 evra, kar je slabe 3 odstotke manj v primerjavi s povprečno vrednostjo košarice z rednimi cenami.

Ugotavljamo, da je ponudba sadja in zelenjave pri šestih trgovcih velika. V izbranih kategorijah je v povprečju na voljo 43 različnih izdelkov. Trgovec z najobsežnejšo ponudbo ponuja 66 različnih izdelkov sadja in zelenjave, trgovec z najnižjim asortimentom pa ima na policah 22 različnih izdelkov sadja in zelenjave izbranih kategorij. 

Več informacij v primerjalniku cen.  

 

Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati šestega popisa osnovnih prehranskih proizvodov z dne 24. novembra 2022. Vrednosti košaric večine spremljanih trgovcev so se približale, v tokratnem popisu pa prvič ločeno spremljamo tudi košarico sadja in zelenjave. Zadnji popis razkriva, da je povprečna vrednost najcenejše košarice osnovnih živil, glede na peti popis, ostala nespremenjena (42,23 evra). V celotnem obdobju spremljanja cen (od septembra) se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil znižala za 15,37 % oz. 7,67 evra.

Zadnji popis razkriva, da je povprečna vrednost najcenejše košarice osnovnih živil, glede na peti popis, ostala nespremenjena (42,23 evra), vendar pa so si vrednosti košaric različnih trgovcev izredno blizu. Cena košarice pri enem trgovcu pa kljub znižanju za 1 % še vedno odstopa navzgor. Pri primerjavi cen košaric trgovcev z akcijskimi cenami znaša povprečna cena akcijskih košaric s šestega popisa z dne 24. novembra 41,33 evra, kar je 1,85 % oziroma 0,78 evra manj kot je povprečna cena košaric akcijskih cen s petega popisa. Največja razlika med redno ceno košarice in akcijsko ceno pa je znašala 2,25 evra oziroma 5,4 %.  Od prvega (13. 9. 2022) do šestega popisa (24. 11. 2022) se je najbolj znižala povprečna cena svinjskega mesa (29,89 %), sira (23,92 %), moke (8,21 %), kruha (7,76 %) govejega mesa (4,38 %) in testenin (4,04 %). V tem obdobju pa sta se najbolj dvignili povprečni ceni sladkorja (47,52 %) in krompirja (37,27 %). 

Analiza najcenejše nakupne košarice izdelkov z akcijskimi cenami ponazarja, da je akcijska cena košarice pri treh trgovcih enaka kot redna cena košarice, pri ostalih treh trgovcih pa je odstopanje manjše kot 6 %. Pri pregledu ponudbe proizvodov vključenih v sheme kakovosti ugotavljamo, da je največ mlečnih in mesnih proizvodov vključenih v shemo izbrana kakovost. V shemi ekološke pridelave in predelave pa najdemo mesne in mlečne izdelke, jabolka, moko in sončnično olje.

V šestem popisu je bila prvič ločeno analizirana tudi košarica sadja in zelenjave. V sadno zelenjavno košarico so vključene: banane, jabolka, mandarine, limone, zamrznjeni gozdni sadeži, orehi, krompir, korenje, zamrznjen grah, zelje, kislo zelje, solata ledenka in cvetača. Ker sta solata ledenka in cvetača pri trgovcih na voljo v različnih enotah (kilogram ali kos), smo ju izključili iz primerjave za splošno javnost, vključeni pa sta v primerjalnik na spletni strani, kjer je pri trgovcih, ki ti dve vrsti zelenjave ponujata na kos, to posebej označeno. Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave znaša 32,34 evra razlika med najdražjo in najcenejšo sadno zelenjavno košarico pa znaša 8,01 evro.

Sadje in zelenjava so v večji meri slovenskega porekla, z izjemo tistega, ki ga ni mogoče gojiti pri nas (mandarine, limone in banane). Vsi trgovci imajo na voljo zelje, kislo zelje in jabolka slovenskega porekla, večina zamrznjenih izdelkov (grah in gozdi sadeži) pa je poreklo EU. Med ponudbo sadja in zelenjave opažamo, da je največ sadja in zelenjave vključene v shemo ekološka pridelava oz. predelava (banane, zamrznjeni gozdni sadeži, zamrznjen grah, jabolka, korenje, krompir limone in mandarine). Pri kategoriji jabolk vsi trgovci ponujajo vsaj eno vrsto jabolk z znakom Izbrana kakovost Slovenija.

Zadnja dva popisa v tem letu bosta pokazala vpliv prazničnega decembrskega časa na gibanje cen. Pri naslednjem popisu bomo lahko že predstavili tudi primerjavo sadno zelenjavne košarice kot tudi stanje košarice osnovnih skupin živil ter poreklo in znake kakovosti posameznih izdelkov.

Rezultati petega popisa, izvedenega 10. 11. 2022, kažejo, da se je povprečna vrednost najcenejše nakupne košarice, v primerjavi s predzadnjim popisom rahlo povišala, in sicer za 0,49 evra, oziroma za 1,2 %. Večina cen je torej ostala nekoliko nad ravnijo, zabeleženo v času četrtega popisa. Do vključno četrtega popisa je bilo možno zaznavati padanje povprečne vrednosti najcenejše nakupne košarice. Rezultati petega popisa so že objavljeni na spletni strani Naša super hrana.

V celotnem obdobju spremljanja cen (primerjava med 13. 9. in 10. 11. 2022) se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil znižala za 15,36 % oziroma za 7,66 evra. V času zadnjega popisa so se vrednosti najcenejših nakupnih košaric znižale pri dveh trgovcih, pri ostalih štirih pa se je vrednost košarice rahlo povečala.   

V primerjavi s četrtim popisom se je cena povprečne najcenejše košarice povišala za 0,49 evra, kar pomeni povišanje za 1,18 %, medtem ko se je razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo najcenejše nakupovalne košarice zmanjšala za 1,11 evra (16 %). Pri četrtem popisu je namreč razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo košarice znašala 6,92 evra, medtem, ko razlika na zadnjem popisu znaša 5,81 evra. Povprečna vrednost košarice v petem popisu znaša 42,23 evra, kar je za 0,9 % (0,39 evra) višja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice pri četrtem popisu (41,84 evra).

Pregled izbire izdelkov glede na poreklo razkriva, da večina trgovcev ponuja pretežno slovenske izdelke. Pri tem najbolj izstopajo goveje meso, jajca in jogurt, ki so pri vseh trgovcih izključno slovenskega porekla. Tudi piščančje in svinjsko meso, krompir, jabolka, moka in kruh so pri večini trgovcev slovenskega porekla. Največ izdelkov s poreklom iz EU se nahaja v kategorijah sladkorja, testenin, masla in sira.

 

Ministrica Irena Šinko je danes predstavila rezultate 4. popisa maloprodajnih cen prehranskih proizvodov med posameznimi trgovci v Sloveniji in tokrat drugič tudi v tujini. Rezultati popisa iz 24. oktobra 2022 so že objavljeni na spletni strani Naša super hrana. Splošna ugotovitev zadnjega popisa je, da cena košarice v Sloveniji opazno pada, medtem ko je trend gibanja cen v tujini konstanten ali usmerjen navzgor. V Sloveniji se je od zadnjega popisa povprečna vrednost košarice znižala še za 1,35%, v celotnem obdobju spremljanja cen pa kar za 16,4 %.

Analiza gibanja cen v sosednjih državah kaže, da v Avstriji in na Hrvaškem od prvega popisa skoraj ni sprememb v ceni košarice osnovnih skupin živil (manj kot 1 %), medtem ko se je v Italiji podražila za 9,80 %. Povprečna vrednost košarice najcenejših izdelkov tako po zadnjem popisu znaša 41,74 evrov. Zanimiv je podatek, da sta med trgovci, prisotnimi v vseh državah popisa Lidl in Spar najcenejša ravno v Sloveniji. Vsi izdelki prvega in drugega popisa v tujini so vidni tudi v primerjalniku na spletni strani.

Ministrica Šinko je v izjavi za medije poudarila: »Pri tokratnem popisu maloprodajnih cen je tudi analiza cen košarice iz treh sosednjih držav – Avstrije, Italije in Hrvaške. V Avstriji in na Hrvaškem skoraj ni sprememb pri najnižjih rednih cenah košarice, sprememba pa je pri italijanski košarici, ki se je podražila skoraj za 10 odstotkov. V Sloveniji je povprečna vrednost košarice najcenejših izdelkov v celotnem obdobju spremljanja cen padla za 16,4 %, po zadnjem popisu znaša 41,74 evra. Košarica osnovnih živil v okviru 14 dnevnih popisov se bo z nadaljnjimi popisi tudi razširila, nabor proizvodov vnaprej ne bo znan.«

Novost četrtega popisa je pet novih kategorij izdelkov: poltrdi polnomastni sir, trajno mleko, med, zelje in korenje. Izdelki niso del košarice, a bo njihova cena natančno spremljana in v naslednjem popisu tudi izpostavljena.

V četrtem popisu izdelkov so bile podrobneje pregledane tudi razlike v rednih cenah izdelkov znotraj določene skupine živil pri posameznem trgovcu. Največje razpone v cenah je zaslediti znotraj kategorije kruha, sira, moke, masla in testenin.

Popisi so pokazali, da do cenovnih odstopanj prihaja predvsem zaradi trgovcev in njihove interne politike poslovanja. Popis izdelkov je namreč izveden iz vidika kupca, ki se običajno odpravi po nakupih v eno poslovalnico, trgovci pa imajo v različnih poslovalnicah različne cene in cenovne akcije.

Popis izdelkov ter spremljanje gibanja cen košarice so slovenski potrošniki pozitivno sprejeli, kar dodatno potrjuje potrebo po zbiranju informacij, ki so transparentno predstavljene in dostopne vsem. Opažamo, da tudi trgovci zelo zaupajo košaricam, saj jih izpostavljajo v svojih medijskih kampanjah.

Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati tretjega popisa osnovnih prehranskih proizvodov z dne 10. oktobra 2022.

Vpogled v gibanje cen košarice skozi čas ter dodatne analize so pokazale, da pri vseh trgovcih v ponudbi izdelkov, ki so vključeni v popis, prevladujejo izdelki s slovenskim poreklom.

V tednu pred svetovnim dnevom hrane (16. oktober) so objavljeni tudi podatki tretjega popisa in košarice osnovnih skupin živil. Gre za enega bistvenih ukrepov za blaženje prehranske draginje ter ohranjanje kupne moči slovenskega prebivalstva. Po treh popisih lahko ugotovimo, da primerjalnik kaže otipljive rezultate. V primerjavi s prvim popisom, ki je bil opravljen v sredini septembra, se je povprečna cena najcenejše nakupne košarice pocenila za dobrih 15 %.

Analiza gibanja rednih cen kaže, da so se povprečne cene izdelkov, vključenih v štiri skupine živil, v zadnjih dveh tednih znižale: poltrdi in polmastni sir, svinjski zrezki, bela pšenična moka tip 500 in goveji zrezki. V povprečju so cene teh štirih skupin živil nižje za 3,91 %.

Povprečne cene izdelkov v desetih skupinah živil so se podražile, največ beli kruh, in sicer za dobrih 14 %. Krompir je edina kategorija znotraj popisa, kjer je cena ostala nespremenjena.
Od prvega do tretjega popisa se je povprečna cena desetih skupin živil znižala, med njimi največ sir – za 21,05 %, svinjsko meso za 18,4 %, krompir za 11,82 % in moka za 6,72 %. Od prvega do tretjega popisa pa so se najbolj zvišale povprečne cene popisanih izdelkov znotraj kategorije sladkor – za 44,55 % (iz povprečne cene 1,01 evra na 1,46 evra), paradižnik za 33,6 %, čebula za 25,93 % in paprika za 21,24 %. Podražitve paradižnika, čebule in paprike so pričakovane, saj je tudi obdobje največje ponudbe sezonske zelenjave za nami.
Povprečne cene najcenejših nakupnih košaric so v času prvih treh popisov ves čas padale. Največji padec rednih cen brez popustov se je sicer zgodil v drugem popisu. V tretjem popisu, ki je bil izveden 10. oktobra, vrednosti najcenejših košaric med trgovci minimalno odstopajo, razen pri najdražjem trgovcu, kjer je cena košarice za 4,63 evra dražja od najcenejše košarice.

Analiza najnižjih rednih cen košarice pri trgovcih v Sloveniji vključuje tudi dodatno informacijo o poreklu proizvoda v najcenejši košarici. Opažamo, da pri večini trgovcev prevladujejo izdelki slovenskega porekla, od največ 12 izdelkov slovenskega porekla v najcenejši košarici pri enem trgovcu, do najmanj šest izdelkov slovenskega porekla v najcenejši košarici pri drugem trgovcu. V povprečju je v najcenejši košarici od devet do deset izdelkov slovenskega porekla. Povprečna vrednost košarice se je v tretjem popisu v primerjavi z drugim popisom znižala za slaba dva odstotka in znaša 42,31 evra (v primerjavi s prvim popisom pa se je skupaj znižala za dobrih 15 %, kar znaša 7,59 evra). Najcenejšo košarico osnovnih živil je tokrat ponujal trgovec v višini 41,22 evra.

Dodatne analize po kategorijah mlečni izdelki, meso ter sadje in zelenjava so pokazale, da v ponudbi izdelkov, ki so vključeni v popis košarice prevladujejo izdelki s slovenskim poreklom. Glede na ponudbo izdelkov s slovenskim poreklom izstopata dva trgovca, ki imata v kategoriji mlečnih izdelkov, vključenih v popis, samo izdelke s slovenskim poreklom. Jasne povezave med povprečno ceno izdelkov in državo porekla ni bilo zaznati. Pri dveh trgovcih sta sadje in zelenjava slovenskega porekla cenejša od tujih, pri ostalih trgovcih pa se višina cene glede na slovensko ali tuje poreklo razlikuje znotraj posamezne kategorije izdelkov. Največ izdelkov s slovenskim poreklom ima trgovec z dobrih 85 %, najmanj pa trgovec, ki ima v ponudbi izdelkov znotraj košarice nekaj manj kot 37 % izdelkov slovenskega porekla.

Primerjalnik na enostaven način združuje informacije o tem, kakšne so ponudbe in cene izdelkov pri določenih trgovcih na določen dan popisa v Sloveniji. Pri popisu so upoštevane redne cene in akcije, ki so dostopne vsem potrošnikom ne glede na kartične popuste oziroma druge popuste, vezane na članstvo. Na enem mestu lahko primerjajo ponudbo izdelkov glede na poreklo, ceno in sheme kakovosti. Potrošniki lahko med sabo primerjajo živilske izdelke iz 15 osnovnih skupin živil in dodatnih pet skupin živil, te pa se bodo spreminjale na podlagi sezone in potreb.

Potrošnikom je na voljo tudi dodaten primerjalnik gibanja cen skozi čas, kjer si lahko ogledajo, kako se je skozi čas gibala cena posameznega živilskega izdelka pri različnih trgovcih. Analiza prikaže tudi gibanje trgovcev na lestvici najdražjih in najcenejših povprečnih cen košarice, ki se iz popisa v popis spreminja.

Popisi so izvedeni v prisotnosti trgovcev, vendar ti niso vnaprej najavljeni. Znan je teden, v katerem se popis izvaja, ne pa tudi dan in lokacija. Trgovca oziroma zaposlenega v trgovini (kontaktne osebe so sporočili trgovci) popisovalec kontaktira v času, ko pride v izbrano trgovino.

Ministrica Irena Šinko je danes predstavila analizo zadnjega popisa košarice živil, ki med drugim ugotavlja upravičenost ukrepa, saj je povprečje cen pri vseh trgovcih za 13,5% nižje kot pri prvem popisu. Minuli teden je bil namreč opravljen drugi popis, seznam živil je bil opredeljen bolj natančno, predvsem z namenom odpravljanja nejasnosti in bolj natančne opredelitve posameznih skupin proizvodov.

Del popisa je tudi tako imenovana košarica 15 živil. Skupno vrednost najcenejše košarice po trgovcih sestavljajo redne cene najcenejših izdelkov znotraj posamezne skupine živil pri posameznem trgovcu. V izračunu so upoštevane cene za 1 kilogram oziroma 1 liter izdelkov, razen sira (upoštevana preračunana cena za 300 gramov), masla (upoštevana cena za 250 gramov) in jajc (upoštevana cena paketa 10 jajc).

»Pri primerjavi povprečnih cen osnovnih živil košarice prvega in drugega popisa vseh trgovcev lahko ugotovimo, da je povprečje cen pri vseh trgovcih pri drugem popisu za 6,74 evra nižje kot pri prvem popisu, kar je 13,5%. Glavni razlog za razliko so pocenitve 11 skupin živil med obema popisoma. Pri analizi rednih cen skupin izdelkov opažamo, da so se redne cene teh 11 skupin živil v povprečju znižale za 7,05%. Najbolj se je znižala cena svinjskega mesa (14,89 %), sirov (12,63%) in krompirja (11,82 %). Jogurt je ostal na isti ceni, maslo, jajca in sladkor pa so se podražili. V povprečju je povprečna cena vseh skupin živil v 2 tednih padla za 2,25 %. Ugotavljamo tudi primere, kjer so akcijske cene iz prvega popisa pravzaprav pri drugem popisu postale redne cene«, je še izpostavila ministrica Irena Šinko.

Prvi odzivi tudi kažejo veliko zanimanje za pregledovalnik in v veliki meri tudi podporo s strani potrošnikov, ki preko spletne strani posredujejo svoja opažanja in mnenja. »Potrošniki nas dejansko informirajo o cenah že naslednji dan po samem popisu«, je še povedala ministrica Šinko.

Ministrica je opozorila tudi na sestanek, ki ga je imela minulo sredo s Trgovinsko zbornico Slovenije in predstavniki trgovcev. »Sestanek je bil zelo konstruktiven, namen pa je bil seznanitev z odzivi trgovcev ter skupni dogovor za še boljše spremljanje oz. popis živil«.

Ministrstvo bo s projektom primerjave cen nadaljevalo, ga po potrebi še podaljšalo in prilagodilo novim okoliščinam. »Rezultati kažejo na upravičenost ukrepa, ključna ugotovitev dosedanjega popisovanja cen in objave košarice živil ima že učinke na potrošnika, in to je pomembno«, je izpostavila ministrica.

Spremljanje in primerjava prehranskih proizvodov med posameznimi trgovci v Sloveniji in tujini se je začelo v začetku septembra. Namen ukrepa je slovenskemu potrošniku ponuditi informacijo o maloprodajnih cenah primerljivih prehranskih proizvodov kot tudi informacijo o poreklu ter shemah kakovosti posameznega proizvoda. Po dveh tednih delovanja pregledovalnika ima le-ta povprečno 5.645 obiskov na dan, do danes pa skupaj že 80.000 obiskovalcev.

Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati drugega popisa osnovnih prehranskih proizvodov z dne 27. septembra 2022.

Zaradi vedno težjih razmer za mnoge potrošnike je bil eden izmed ukrepov na področju obvladovanja draginje, spremljanje in primerjava maloprodajnih cen, porekla in shem kakovosti primerljivih živil znotraj košarice dvajsetih osnovnih skupin živil med različnimi trgovskimi podjetji. Prvi popis je bil opravljen v sredini meseca in bil javno predstavljen 19. septembra.

Pri drugem popisu so sodelovali tudi trgovci, ki so podali svoja soglasja k izvedbi popisa, obenem pa so pri sami izvedbi v trgovini sodelovali tudi predstavniki trgovcev. Poleg tega so bile še podrobneje opredeljene kategorije skupin izdelkov. Pri popisu so upoštevane redne cene in akcije, ki so dostopne vsem potrošnikom ne glede na kartične popuste oziroma druge popuste vezane na članstvo.

Potrošnikom je na voljo tudi dodaten primerjalnik gibanja cen. Uporabniki si tako lahko ogledajo, kako se je skozi čas gibala cena posameznega živilskega izdelka pri različnih trgovcih. Objavljena je tudi košarica cen živil. V izračun košarice je vključenih 15 osnovnih izdelkov, kjer se upošteva redna (ne akcijska) cena na kg in L izdelka. Razen pri siru (preračun na 300 g), maslu (cena za 250 g) in pri jajcih (cena 1 paketa 10 jajc). Najnižja cena košarice petnajstih osnovnih živil tako znaša 40,43 €, najvišja pa 46,37 €, povprečna cena košarice med vsemi trgovci v Sloveniji pa znaša 43,16 €.

Glavni cilji primerjalnika je transparentno predstaviti ponudbo glede na posamezniku pomembne elemente izbire in potrošnikom zagotoviti lažjo izbiro med primerljivimi proizvodi pri različnih trgovcih. Na enem mestu lahko primerjajo ponudbo izdelkov glede na kakovost, poreklo in ceno. Primerjalnik na enostaven način združuje informacije o tem, kakšne so ponudbe in cene izdelkov pri določenih trgovcih na določen dan popisa v Sloveniji in v treh sosednjih državah. Potrošniki lahko med sabo primerjajo živilske izdelke iz 15 osnovnih skupin živil in dodatnih 5 skupin živil, te pa se bodo spreminjale na podlagi sezone in potreb.
Vsi naslednji popisi bodo izvedeni v prisotnosti trgovcev, vendar ne bodo vnaprej najavljeni. Znan bo samo teden, v katerem se bo popis izvajal, ne pa tudi dan in lokacija. Trgovca oziroma zaposlenega v trgovini (kontaktne osebe so sporočili trgovci) bo popisovalec kontaktiral v trenutku, ko bo prišel v izbrano trgovino.

Omejitev odgovornosti

Popisovanje cen izvajamo po natančno opredeljenem postopku popisa in dodatnih treh preverjanj ter dodatnem računalniškem algoritmu preverjanja, kar v največji možni meri zmanjšuje možnosti človeških napak, čeprav jih ne odpravlja. Obenem pa nimamo vpliva na napake na strani trgovcev (na primer neustrezno označene cene izdelkov ali različne cene v različnih trgovinah v istem kraju).

Informacije, objavljene na spletnih straneh, so pripravljene z največjo možno mero strokovnosti in skrbnosti ob upoštevanju metodologije, tehnologij, standardov popisa in znanja ekipe ter popisovalcev. Kljub temu ni mogoče v celoti zagotoviti pravočasnosti, točnosti, zanesljivosti in popolnosti informacij na teh spletnih straneh. Tako izvajalec kot naročnik zato ne prevzemata odgovornosti za morebitno škodo, ki bi lahko nastala kateri koli fizični ali pravni osebi zaradi uporabe spletne strani »Primerjava cen živil«.