Obvezni prispevek v sektorju mesa |

Obvezni prispevek v sektorju mesa

Obvezni prispevek v sektorju mesa

  Višina prispevka za sektor mesa znaša:

  • 0,70 €/glavo govedi staro do enega leta
  • 2,40 €/glavo govedi staro nad eno leto,
  • 0,40 €/glavo prašičev,
  • 0,003 €/glavo perutnine.

  V skladu z Zakonom o promociji, polovico tega zneska prispeva nosilec kmetijskega gospodarstva oz. rejec živali, drugo polovico pa prispeva kupec oz. klavnica. Za glavo govedi staro do enega leta bo vsak torej prispeval po 0,35 €, za glavo govedi staro nad eno leto, vsak prispeva po 1,20 €, za glavo prašičev vsak po 0,20 € in za glavo perutnine vsak po 0,0015 €.

  Vsi zavezanci za plačilo prispevka v sektorju govejega, prašičjega in perutninskega mesa so zavezani plačevati prispevek po Zakonu o promociji od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025. Prispevek se odšteje od končnega zneska, ki že vsebuje DDV. Prispevek ne predstavlja plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost in ne nastane obveznost obračuna DDV.

  Za potrebe lastne porabe lahko imetnik živali izpolni IZJAVO – STORITVENI ZAKOL ZA LASTNO UPORABO s katero izjavlja da določeno število lastnih živali oz. količino mesa lastnih živali porabiti za potrebe lastne družine. S podpisom izjave se imetnik živali zaveže k resničnosti podatkov. Nadzor nad izvajanjem ZPKŽP opravlja kmetijski inšpektor in pregleduje tudi listine in skladnost s podatki o plačilu prispevka določenega po ZPKŽP in podzakonskih aktih.

  1. OBRAZLOŽITEV LASTNE PORABE 
  Lastna poraba živil živalskega izvora je poraba za potrebe lastne družine imetnika živali. Vsak drug način porabe ali prometa – tudi na turistični kmetiji, v gostilni, kmetiji odprtih vrat, prireditvah itd. – se šteje za javno potrošnjo.

  Na podlagi statističnih podatkov RS se NA OSEBO povprečno NA LETO porabi cca. 89 kg mesa, od tega cca. 19 kg govejega in telečjega mesa, 37 kg prašičjega mesa in 29 kg perutninskega mesa.

  2. PLAČEVANJE PRISPEVKA PO ZPKŽP V PRIMERU UVELJAVLJANJA LASTNE PORABE 
  10. odstavek 13. Člena ZPKŽP omogoča, da se za storitveni zakol za lastno uporabo v gospodinjstvu prispevek NE plačuje. Lastna poraba je dovoljena zgolj za količine, ki se porabijo za LASTNE POTREBE.

  Klavnica obračuna in nakaže prispevek za tiste živali oziroma dele živali (npr. polovica trupa itd.), ki gredo naprej v promet (predelava, turistična kmetija, prodaja gostilnam, prodaja na kmetiji, kmetija odprtih vrat, prireditve itd.). Za tiste živali oziroma dele živali, ki jih imetnik živali porabi za lastne potrebe klavnica NE obračuna in nakaže prispevka.

  3. HRAMBA IZJAV 
  Klavnica hrani originalne podpisane izjave vseh imetnikov živali, ki uveljavljajo lastno porabo. Klavnica mora dovoljevati dostop do originalnih izjav kmetijskemu inšpektorju oziroma ostalim inšpekcijam, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora nad plačevanjem prispevka po ZPKŽP.

  Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
  Ostani na tekočem