Specifikacija za shemo »izbrana kakovost – Slovenija« | Izbrana kakovost |

Specifikacija za shemo »izbrana kakovost – Slovenija«

Specifikacija za shemo »izbrana kakovost – Slovenija«

  SPECIFIKACIJA za shemo kakovosti je uradni dokument, ki za posamezen sektor natančno določa posebne lastnosti kmetijskih in živilskih proizvodov oziroma zahteve glede njihovega načina pridelave, predelave ali kakovosti osnovnih surovin ter določa državo pridelave/reje in predelave osnovnih surovin. Določa torej lastnosti proizvodov, ki jih morajo izpolnjevati vsi pridelovalci in predelovalci, ki želijo svoje proizvode certificirati in jih označiti z zaščitnim znakom »izbrana kakovost« oziroma »izbrana kakovost – Slovenija«.

  Posebne lastnosti in državo pridelave/reje in predelave osnovne surovine si v specifikaciji za »izbrano kakovost« določijo sami pridelovalci in predelovalci, ki so združeni v reprezentativno skupino določenega sektorja. Reprezentativna skupina določenega sektorja mora zagotoviti širši konsenz med pridelovalci in predelovalci glede vseh zahtev, ki jih skupina vključi v specifikacijo za »izbrano kakovost« za določen sektor.

  Posebne lastnosti kmetijskega pridelka in živila v specifikaciji morajo biti določene tako, da:

  1. zagotavljajo višjo kakovost kmetijskega pridelka ali živila in
  2. so istočasno dovolj široke, da omogočajo vstop v shemo »izbrana kakovost – Slovenija« večjemu številu primarnih pridelovalcev.

  Aktivna udeležba vseh zainteresiranih skupin pri pripravi specifikacije je ključnega pomena, saj lahko s svojimi predlogi in izkušnjami pozitivno vplivajo na pripravo dobre specifikacije. Vsaka specifikacija je pred obravnavo strokovne komisije MKGP predhodno dana tudi v javno obravnavo. Po mnenju strokovne komisije MKGP izda odločbo, s katero potrdi specifikacijo in jo objavi na spletnih straneh MKGP.

  Potrjena specifikacija omogoča pridelovalcem in predelovalcem, da se vključijo v postopek certificiranja in pridobijo certifikat. Certifikat proizvajalcu omogoča uporabo zaščitnega znaka »izbrana kakovost« oziroma »izbrana kakovost – Slovenija« pri trženju certificiranih proizvodov.
  Posebne lastnosti kmetijskega pridelka in živila se lahko nanašajo na pridelavo oziroma predelavo oziroma kakovost osnovnih surovin, in sicer na:

  • sestavo kmetijskega pridelka ali živila ali
  • na okolju prijazno pridelavo ali
  • na kakovost surovin ali
  • na dobrobit živali ali
  • posebno zdravstveno varstvo živali ali
  • način krmljenja ali
  • kratke transportne poti ali
  • hitro predelavo surovin ali
  • čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

  Sektor mleka, mesa in sadja so v shemi »izbrana kakovost – Slovenija«. Sektor mleka in sektor mesa sta v letu 2016 vstopata v prvi 3-letni program promocije, sektor sadja pa je promocijo začel v letu 2020. Ponudniki v teh sektorjih so svoje proizvode certificirati v shemi »izbrana kakovost – Slovenija«. Za namen certificiranja morajo proizvodi izpolnjevati posebne lastnosti, ki so zapisane v Specifikaciji za shemo.

  Specifikacije za shemo kakovosti Izbrana kakovost se na predlog vlagatelja lahko tudi spreminjajo in dopolnjujejo. 

  Trenutno veljavne in potrjene specifikacije za shemo kakovosti »izbrana kakovost – Slovenija« za sektorje mleka, mesa in sadja se nahajajo na spletni strani državne uprave pod poglavjem Izbrana kakovost – specifikacije in zaščitni znaki na tej povezavi. 

  Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
  Ostani na tekočem